is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof en bijgeloof, als mede ter bevordering van kennis en deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\Merkv) aardige Reize. io>

zeven vette runderen ^opkwamen, en vervolgens zeven andere, die zeer mager waren, welke die vette koeijen opaten. Insgelijks droomde hij ,1 dat er zeven fchoone en volle aairen in een halm oprezen, doch die door zeven daarop volgende fchraale aairen wierden ve.flonden. Joseph vporfpelde uit die droomen zeven vrugtbaare en zeven onvrugtbaare jaaren. In de eerstgemelde laaren wierd er op raad van joseph veel kooru opgelegd vooi 't toekomende, en toen die onvrugtbaare jaaren daar waren, kwam. er in 't nabumig Kanaan ook gebrek aan nodige graanen. Jakob zond eenige van zijn zoons naar Egypte om koorn te kopen, doch wist niet, dat joseph daar zulk een ambt bekleedde, maar meende , dat die jongeling dood was» Toen zij daar de tweede maal kwamen, maakte joseph zich aan zijn broeders bekend , en ontbood zijn vader met 't gantfcne huisgezin derwaards, welke hij in 't land Goztn deed woonen, alwaar zij zjch van tijd tot tijd zeer hebben uitgebreid, en jakobs nageflacbt tot een groot volk vermenigvuldigde. Dewijl nu jakob ook in vroeger tijd den naam van i S R a ë L bad gekregen, wierden deze .zijne nakomelingen Isrtëlitt» genaamd, welke na joseph s dood door volgende bgijptifche Koningen E 5 on"