is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlands zakboekje, ter bevordering van wetenschappen en fraaije letteren. Of Almanak voor het jaar 1800

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>6 ONGELUK VERBETER.T

woorden en oogwenken bij elkander. Hij floeg ; bettij's handelwijze naauwkeurig gade. Hij be- . fpeurde tusfcben bettij en zijnen oom eene ver(1 andhouding, die hem wantrouwend maakte. Bettij ging bij den ouden cashill , als hij alleen was, altijd als de oude matroos zich niet da-ar bevond. De deur was altijd gefloten, als zij alleen waaien. Hij betrapte zijnen oom op zulke tedere lonken jegens bettij , waarbij zij dikwijls de oogen vol on* rust nederflocg; Hij geraakte op de gedachten-dat zijn oom bei tij beminde- Hij wierd ijverzuchtig, en in deze bedrieglijke hartstogt hoorde hij woorden, zag hij oogwenken, verfrandhoiidingen, die niets beteekenden. Hij trachtte zich nu de handelwijze van eettij te verklaaren, de toeftemmmg tot een geheim huwelijk, gevoegd bij baar achterhoudend gedrag jegens hem, bevestigden hem in zijn denkbeeld. Hij twijffelde geenszins aan haare liefde voor hem; deze was te duidelijk in haare oogen te -lezen., te duidelijk zigtbanr in die ©ogenblikken , wanneer hij kaar door zijne hartstogt aan zichzelven ontrukte. Hij twijfelde aan haare deugd. Hij wterd woedend, als hij bedacht dat hij de bedrogene was, sZijue liefde voor bettij wierd meer zinlijk, en zijn •gevoel voor zijnen oom, veiacbting zijner huichgeJanj, e.p haat, >£,.