Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

ons bijzonder oogmerk, niet ongefchikt voorkwam, zoo bepaalden wij ons liefst tot een vroeger tijdftip\ namelijk de komst van -Karel, „aan het roer der Regering, die ten jaare 1515. voorviel. Wij hadden - twee- voornaame redenen tot die keuze; de Eerfte. is deeze: Karel was een Vorst van een rusteloos, en onderneemend Characler, die door geduurig op een volgende oorlogen en overwinningen, een geheele andere gedaante gaf, aan de ftaatkundige gefteldheid van Europa. De Nederlandfche Natie, die in dien tijd reeds, tot eenen aanmerkelijken trap. van vermogen geitegen was, moest in de gebeurenisfen van dien tijd, zoo veel te meerder deel neemen, naar maate zij op dien Vorst, als hunnen Graaf, eene naauwere betrekking had, en aan hem verbonden was. Van hier, dat 's Lands Ingezetenen zoo dikwijls hunne beurfen openen

Sluiten