Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

In Holland , gewoonlijk in Zuid- en NoordHolland ondcrfcheiden , werd de Oppermacht .uitgeoeffend, even als in Gelderland, door de Ridderschap , en de Stemhebbende Steden; fchoon de wijze waarop dit gefchiedde, zeer verfchillcnde was. Het getal der Hollandfche Edelen, was zeer klein in vergelijking van de Gelderfchen. In vroeger Eeuwen was hun getal echter zeer gnoot, maar uit hoofde van de beruchte famenzwering en gepleegde moord, aan Graaf Flo'rtï de Vijfde in 't jaar 1296, werden 'er veele om 't leven gebracht, anderen ten Lande uit gedreven, en langs dezen weg hunne Stamhuizen geheel uitgerooid. De onlusten van later tijden, bijzonder de Hoekjche en Kabeljaauwfche, die bijna anderhalve Eeuw lang duurden, waren ook voornaame oorzWken van het verminderen der Adelijke Fsrai- lien in Holland. Hunne Sloten en Bezittingen werden verwoest , waardoor zij derwijze in armoede gedompeld werden , dat zij allengs tot geringen ftaat geraakt, verftrooir, en eindelijk geheel verdweenen zijn. Nier boven de twaalf Edelen, maakte in Holland

de

Sluiten