Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoening. 19

lyk te bevatten. De Algoede God fchynt behagen te hebben in Weldoeners, en misnoegd te zyn over Boosaartigen.

b r u t u s.

Zo 'er een Duivel ware, zou God hem in den Kerker opfluiten, of liever vernietigen.

drusus.

De Overtreeders worden door my befchouwd, en als Zondaars en als Befchadigers. Gybefchouwt hen alleenlyk in de laatfte hoedanigheid, en gy agt, dat dezelve door God worden aangezien zo als Aardbeevingen en Stormwinden. De Zedelykhcid zal ik 'er buiten laaten, om, vooreerst, uwe Begrippen nog wat dieper te onderzoeken. Gy moet, dunkt my, beweeren, dat God alle natuurlyke Onheilen moest voorkoomen en afwenden , en oolc onze Vryheid bedwingen ; zo dat dezelve nimmer kon uitbreeken in een fchaadelyk Bedryf. Doch dit gaat zo niet in Gods Waereld. De Ondervinding vertoont het tegendeel overal.

b r u t u s.

Liefde alleen was de Beweegreden tot de Schepping en Wetgeeving ; en God kan geen Oogmerk hebben in zyne Beftuuring tot in alle Eeuwigheid, dan het meededeelen van Genoegen.

$ 2 PR.U-

Sluiten