is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat Tyler, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9° WAT TYLER.

vrijmoedigheid tegen.o Vorst! door dit charter aan te neemen zou ik erkennen, dat wij fchuldigen waren, en zo gij indèdaad voorhebt aan het volk hunne rechten te rug te gseven , waarom geeft gij dan niet aan hun dit charter , of liever geeft hun geen charter, maar neemt de bron hunner klagten en grieven weg... en gelijktijdig verhief zich in de zaal een gerucht. — Wat Tyler is met zijn bende reeds in Smithfield. — Mijn God ! in Smithfield riep de Koning. — Toen ik de verlegenheid van den Koning en van alle zijne raaden bemerkte, gevoelde ik in mijnen geest een diepgaand medelijden niet Richard: Koning! zeide ik, op eene diep bewoogen wijze. Ik ftaa voor uwe veiligheid in , zo gij in perfoon aan Wat Tyler in Smithfield de beloften doet, die gij door dit charter aan mij gedaan hebt ... ik zal de aanrukkende benden bedaaren, en zweer u benevens de uwen veiligheid , indien gij van dit redmiddel terftond gebruik maakt. Welaan ! zeidde de Koning.