Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

trokken , tcrwyl het Krygs-Volk ten velde was. Met dit oogmerk oeffenen wy ons in den Wapenhandel, en willen de een boven den anderen niet uitmunten, maar Eendracht , Liefde en Trouwe voor ons Vaderland en Stad, is het eenigfte doelwit dat ons aanzette. Opdien voet hadden wy het zoo verre gebracht, dat wy in onze kleine Stad meer dan honderd bekwaamen Schutters had-' den. Wy leerde zonder eenige de minde wanorde de Excercitie en met het grootfre vermaak- Dan hoe meenigmaalen ziet men, als iemand zig verbeeld alles naar zynen zin en genoegen te hebben, dat op 't onverwachts eêne geheele omwenteling van zaaken komt. Dus is het onder ons burgeren ook gefield. Wy kreegen in dit Jaar e^n Nieu ve Ordonnantie of R-kglement op de Schut tery en Schutters Wachten der Stad Móntfoort, naa ingenomen Advis van Hun Ed. Achtb. Gecommitteerden* en van den Ed. Manhaften Krygsraad , van onze Edele Achtbiare Heeren Burgemeesteren 'en Regeerders. Een Reglement het welk wy aan een ieder weldenkende ten toets geeven, of 'er wel in een van de vier en vyftig Artikelen iet . te vinden is dat teegen Wetten, Rechten en billykheid itryd. Dan dit Reglement moest van den Collonel af, tót den Tamboer toe, niemand uitgezonderd, wordenbeëedigt. Hier kreegen wy, om zoo te fpreeken de Duivel in de willigen! onzen Maarfchalk en Schout; met en benefrens J. H. V. D. die zig volgens Art. X. buiten de Schuttery bevind ftooken zommigen en dac wel meest Roomschgezinde burgeren aan, om dit Reglement niet te beëedigen: Jaa wel onder voorwendfel, als, of het zelve teegen hunne Leer en Religie flrydig was! Degrootite meenigt, waar onder lieden zyn die het Reglement meede toegeflemd, en van wien men dacht dat zy lieden nog eenig verüand hadden, geeven blyken van groote domkoppen te zyn ; wilde het zelve door aanhitzing niet beëedigen. Zoo dac het zelve nog door onzen, zig aangenwatigde, Collonel, nog door die lieden is beëedigc.

■ De Draaken-put wierd door hen geopend. Aanhitzen was by hun geen gebrek: Jaa men beweegde, en nog dagei lyks Hel en Vagevuur , om Twist en Tweedracht te zaaijen. Hec verlies van den Post Fiakker 'c Hoene wierd

voor

Sluiten