is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische berichten van het leeven en de schriften van Galileo Galilei.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bylaagen. 163

fchreeven, en zelfs na Venetië gezonden. Hy en eenige andere Jefuiten, zyne Leerlingen, hebben deze ftarren zelv' waargenomen; en ik heb ze ook dezen Geeftlyken hier te Florence, en anderen, welke hierdoor gereift zyn, laaten zien. Eenigen hebben 'er zig, in hunne preeken en openbaare gefprekken, vrolyk over gemaakt. Bezwaarlyk zal ik alle deze Philofophen de goedkeuring afperfen, of liever, zy zullen het bezwaarlyk van my aanneemen. Te Pifa is de Philofooph Libri, één der driftigtle partyen myner ontdekkingen, overleeden. Die heeft ze, hier op aarde, nimmer willen aanfchouwen; mogelyk zal hy ze, thans,op zynen weg ten Hemel aantreffen.

X. Gedeelte eener verdediging aan Don Benedetto Castelli, openbaar Leeraar te Pifa.

, Florence den 12 December 1613.

Vermits zig twee waarheden niet kunnen tegenfpreeken, zo is het redelyk, dat de uitleggers der H. Schrift de plaatzen van deze naar de natuurlyke waarheden fchikken, waarvan ons de zinnen en ontwyfelbaare bewyzen overtuigen. En, gemerkt het zeker is, dat de H. Schrift eenen van den letterlyken zeer verfchillenden zin aanneemen kan, en de uitleggers derzelve niet altoos van God geinfpireerd worden, zo moeft men hen verbieden, zig, ter verdediginge van natuurlyke onderwerpen, wier onwaarheid door oogfchynlyke en L 2 on-