Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<S KORT BEGRIP VAN DE

het Graaffchap Zutphen, en het kwartier van Arnhem, of de Fe luwe.

2. V Welken zijn de voornaamrte Steden deezer Provintie?

A. Arnhem, aan den Rhijn, de Hoofdftad, Nymegen, aan de Waal, Zutphen. aan den Ysfél en Har* derwijk, in welke laatfte Stad eene Hoogefchoo! is.

3. V. Hoe verdeelt men de Provintie Holland? A. In Zuid' en Noordholland.

4. V. Weike Stad kan men ais de Hoofdftad deezer Provintie aanmerken ?

A. Dordrecht , aan de Merwe; • zij is beroemd

door het Nationaale Sijnode, in het jaar 1613. en 1619» aldaar gehouden.

5- V. Weike opmerkenswaardige Steden zijn, buiten deeze, nog in Zuidho'.land te vinden?

A AmJJerdam, aan den Amftel en bet Y; —— het Stadhuis, de Haven en Beurs deezer aanzienlijke Koop. ftad, zijn de oplettendheid der Vreemdelingen waar-

<h'g. —— 'Haarlem, aan 't Spaarde; zij is

tberoemd door de Hollandfche Maatlchappij der Weelenfchappen, welke zich binnen baar gevestigd heeft —ook is zij vermaard door haare Fabrieken en Bleeke* -Tijen , en niet minder wegens de uitvinding derfchoonc Boekdrukkunst door Laürens Koster, omtrend

het jaar 1440. *— -— Delft, aan deSchie,

Bien ziet in de Nieuwe Kerk deezer Stad het Praalgraf der Prinfen van Oranje en Nasfau. - Le$*

den, aan den Rhijn beroemd door de beste Hol.

landfche Lakens , welken er gemaakt worden ; en door de vermaarde Hoogefchooi welke er gevonden wordt. ——. Gouda, genoeg bekend door de Glazen en hetOrgel haarerHoofdkerkc. «—Rotterdam,

eene zeer fchoqpe Koopftad aan de Maas. — ~ ——-

Oen Briel, aan den mond der Maaze, njen

*jag in deexe^tad, in het jaar 1572. de eerfte grondïlagen tot de Vrijheid van deeze Republiek. 6. F.

Sluiten