Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C E S C H I E DE NISSEN DES VADERLANDS. 20

3. V. Welke gevolgen had zulk eene gruwelijke barbaarsheid ?

A. Dat Oranje, de ellende des Lands niet langer kunnende aanzien, niet de andere Heeren die de vlugt naar ï)ui(schland genoomen hadden, grootendeels op eigen kosten, een en andermaal een Leger bijeen verzamelde, met hetwelk hij en zijn Broeder Graaf Lodewijk, den

Bloeddoriligen Alva, tegenftand hooden . doch was

in den aanvang zoo ongelukkig in zijne onderneem ingen, dat hij zelf genoodzaakt was, om eindelijk, bij gebrek aan geld, zijn krijgsvolk te moeten afdanken, en te rug

te keeren; hetwelk Alva zoo verhoovaardigde,

dat bij eene zegepraalende intreedein Brusfel deed, en

zich • zeiven aldaar een praalbeeld deed oprichten —. »

eene verwaandheid, die zeer veelen ten uiieriten afkeerig van hem maakte.

. 4. V. Welke poogingen deed Willem de I. verder, om den zoo zeer gedrukt wordenden Nederlander, ware het mogelijk , uit de klaauwen des verderfs te rukken?

A. Daar zijn oogmerk , ie Land, ten dien einde hein mislukt was, wilde hij zijn geluk ter zee er nu 10e beproeven hierom gaf hij lastbrieven uit aan gevluchte Edelen, Kooplieden en anderen, om voor eigen rtekening op vrijbuit te vaaren. Deeze vrijbuiters, die door de Spaanfchen met den naam van Watergeuzen beftempeld werden, behaalden van tijd tot

tijd veei voordeels pp den vijand zelfs gelukt* hec

hun, om in het jaar 1571. twee vijandelijke vlooten , de eene van zestig en de andere van veertig Schepen,

te bemagtigen en niet alleen dit, maar daar zij bij

zekere gelegenheid, door eenen ilorm, de Maas ingedreeven werden, namen zij op den 1. April des jaars 1572., onder den Zeevoogd Willem, Graave vau der Mark, den Kriel in, na denzclven in 's Prinfen naame opgeéischt

te hebben Door welke gebeurtenisfe, Alva, die

toen juist bezig was om de Wet«©ud#rfcbap van Prus-

m

Sluiten