Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DÏÏS VADERLANDS. 37

„ en dat hst gemeen beleid des Oorlogs, b f.'de Algemeene Staaren deezer nader Vereenigde Gewesten, zoude blijven berusten.'"

6. V. Wat werd aan de zijde der Spaanfchen gedaan?

A. De Koning zond Alexander Farntfe, Hertog van Farma, in de plaatze van Don Jan van Oostenrijk, die overleeden was, naar deeze Landen. Hij behaal¬

de zooveel voordeels op de Staaten, dat hij daardoor bewerkte, dat fommige Provintien en Steden zich voor hem verklaarden, en met den Koning eene verzoening troffen. Zelfs was de Granf van Rennenberg, Stadhouder van Friesland, Oven'isfel en Groningen , ( Landfchappen die in het Bondgenoodfchap waren, ) heimelijk met Panna overeengekomen, en lloeg openli k tot <je Spaanfche zijde over , terwijl hij Groningen aan

den Spanjaard bragt: Hierdoor werd eenen binnen-

landfchen oorlog in Friesland, Overijsfel, Groningerland en Drenthe verwekt, die eenige jaaren achter elkander voordduurde. '

XIII. HOOFDSTUK.

1. V, Voeren de Staaten der Vereenigde Provintien intusfchen nog langer voord , in het bewaaren van den fchijn, dat men niet den Koning, als wettigen Heer deezer Landen, maar den Spanjaard, beoorloogde ?

A. Neen — dit werd hun eindelijk onmogelijk: — Zij gaven hierom , op den 27. Junij des jaars 1581., een Piakaat uit, bij hetwelke zij den Koning van Spmje afzwoeren , en elk ontfloegen van den eed van getrouwheid, voorheen aan hem gedaan. Hierop werd bij

de meesten der Vereenigde Provintien, den Heitog van Anjou, onder zekere bepaalingen, tot Heer der Nederlanden verkooren; en de Aartshertog Matthias , die

door deeze fchikkingen zijn gering bewind ten einde zag, vertrok eerlang van hier naar Dukschland.

C 3 %. F.

Sluiten