Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

PUBLICATIE

Ter vernieuwinge van de Stem- en Floreen-Registers.

DE Staaten van Vriesland allen den geenen, die deezen zuiJen zien of horen leezen, SALUT; Doen te weeten: Dat tot voorkominge van wanorder en donkerheid in de Cohieren van Stemmen en Regifters der Floreenen, waar mede de Vaftigheden in deeze Provincie zyn begeregtigt of bezwaart, voormaals by Staats-Refolutien van den 16 July 1Ö98 en 10 Maart 170? is vaftgefteldt, dat voorfchreven Cohieren en Regifters telkens na verloop van tien jaaren zullen worden vernieuwdt ende verbetert, en nu zedert de laaste vernieuwing in den jaare 1768 gefchiedt, tien jaaren zyn voorby gegaan: Zoo is V, dat Wy na overweging hebben goedgevonden, de Geregten en Grietenyen te gelaften , om ieder in haare Diftriélen voorfchreven Cohieren en Regifters op nieuws te formeeren; en die der Steden, om insgelyks haare Floreen-Regifters te vernieuwen, conform de Orders en Reglementen daar af zynde, (op den tyd, door de Geregten. en Magiftraten te bepalen ) en byzonder de Stem - Cohieren na het Stem-Reglement, m 's Lands Ordonnantie geïnfereert, en het Reglement

Sluiten