Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

en inzonderheid volgens den inhoud van de Refolutie van den 10 September 1729, hier navolgende:

1. Dat het Floreen Register zy voorzien met een ordentelyk Hoovd en Slot, door ten minsten een Lidt van het Geregte benevens den Secretaris vertekent.

2. Dat de Foiia of Latera met dezelve Nummers als in den jaare 1768 worden gemerkt.

3. Dat ook dezelve Posten wederom als A«- 1768 op dezelve Bladzyden worden gezet, en zoo wegens fcheuring der plaaczen zulks niet wel doenlyk is, dan van eene zyde twee gemaakt, blyvende de tweede Pagina als dan ongenummert.

4. Dat ieder Post werde getekent met zyn Nummer op de eerste plycque, en daar onder de grootheit van dezelve.

5. Dat in den text werde gefchreven de naam of naamen der Eygenaars, Bruikers en Naastlegers, met de grootheid der Zathe en Landen , en bezwaartheit van Fioreen, in volle woorden.

6. Dat verders op de laaste vouwe in cyfFer werde uitgetrokken, met hoe veel Floreen bezwaart is.

7. Dat wanneer een Zathe is of wordt gefcheurt, de verdeling der Percheelen, met de naamen der Eygenaars en Bruikers binnens blads werde aangetekent, en een ieders aandeel der Floreenen uitgedrukt , dog het montant daar van te zaamen op de kant gezet.

8. Dat de Floreen op ieder Pagina werde geaddeert, en uit de Latera eene Recapitulatie gefor-

meert,

Sluiten