Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

Inftruftie voor de Deurwaarders der Heeren Staaten.

Art. I. De Deurwaarders zullen de Heeren Staaten van 't Land, en derzelver Gedeputeerden alle eer en refpecl bewyzen, en hunner Edele Mogende beveelen flriclelyk gehoorzamen, en in 't werk flellen.

II. Zy zullen insgelyks uitvoeren de ordres van de Heeren Reekenmeesters Qaan welke zy verpligt zullen zyn alle eere en refpecl te bewyzen) en op derzelver Commisfien geen furcheancie of flatus gehoorzamen, ah van de Rekenkamer zelve, of van de Heeren Staaten.

III. Zy zullen gehouden zyn by hunne aanflellinge Borgt' te flellen, tot genoegen der Heeren Gedeputeerde Staaten, ieder ter fomma van een duizent Caroli Guldens, en zullen de Borgen moeten afflaan en verzeggen, alle beneficiën van Rechte, en zig, ter eerfler inftantie fubmitteeren aan 's Lands Redle en Parate Executie.

IV. By aldien de gefielde Borgen in verval mogten geraken, en de Heeren Gedeputeerden zwarigheid maaien, om dezelve verder als genoegzame Borgen te erkennen, zullen de Deurwaarders gehouden zyn, des vermaand zynde, binnen een maand, na de daar toe gegevene order, nieuwe Borge tot genoegen ah vooren te flellen, en zulks zoo dikwils ah de Heeren Gedeputeerden zullen nodig

vinden. . . w r

V. Zoo de Deurwaarders met m flaat, of ongenegen waren, om de vereischte Borge te flellen, zoo in V geval van Art. 3 als 4, zullen zy kunnen volftaan > met m

Gg 3 plaatze

Sluiten