Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 )

plaatze van Borgtogte, in eene van 'j Lands Comptoiren, dat hun dan zal worden aangeweezen, te configneren een fomma van duifent Guldens, klinkende Munte.

VI. Dog het een nog het ander doende, zullen zy van de functie van Deurwaarder zyn gefufpendeert, zoo met betrekking tot hun TracJament als Functie, ter tyd en zoo lange zy aan 't vereiscbte hebben voldaan, en by aldien zy daar aan niet voldoen binnen de eerstkomende zes Maanden, zullen zy met 'er daad gehouden worden van hunne Bedieninge vervallen te zyn, en de Heeren Gedeputeerden daar over op een ander bequaam Perfoon moeten difponeeren.

V1J. Zy zullen geene Commis ften ontvangen als van de Heerm Staaten, derzelver Gedeputeerden, Reekenmeesters, Generale Ontvangers van V Landfchap, fampt Generale en particuliere Collecleurs van 's Lands Middelen , of van de Cesfionaris of Cesfionarisfen, die van opgemelde Perfoonen wettige Cesfien hebben bekoomen.

VIII. De Deurwaarders, eenige Commisfie ontvangen hebbende, zullen die te werk moeten flellen binnen tweemaal vier en twintig uuren , na dat zy gecommitteerd zyn, of immers binnen den voorfchreven termyn, ten dien einde op reize moeten gaan, ten waare aan hun, door hunne Committenten fpeciaal eenen korteren of langeren termyn waare voorgeschreven.

IX. Zy zullen in het executeeren van de fchuld de Defaillanten eerst f ommeer en, om binnen 10 daagen te betalen, en, na verloop van die tien daagen de Defaillanten aanflonds aandienen, dat, zoo zy binnen, volgende tien

daagen

Sluiten