Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris, Maart, 1785.' ïf.f Wy herinneren Ons niets van dien yver, dat toeleggen van U Iï oni aan de Republiek voordeeüge Alliantien te bezorgen, waar door het zeiven in tyd van nood, kragtdaadigen bydand erlangen kon.

In tegendeel, moeten' Wy en alle weldenkende, Ons ten hoogden beklaigen, over den kwaaden uitflag, welke onze yverigde poogingen en fterkfte indantien nog onlangs gehad hebben op eene zo zeer heüzaame en importante Alliantie, als was met de Kroon van Franknk tegen de Geweldenaiyen der Engelfchen, en ter kragtdadige bevordering der'dierbaarfte' belangens onzer Commercieerende Ingezeetenen; daar Wy niet eens hetgenoegen hebben mogen fmaaken, van die zo allernuttigde onderneeming door hetappuy van U H. immer gefecondeerd te zien.

Wat vervolgens betreft; het verkenen van onbepaalde Convóoyen, eer rfè Republiek nog in ftaat ware,om dezelve compleetclyk te befchermen; moeten wy wederom aanmerken, dat men U H alhier doet voortkomen, ais afkeurende, dat'er Convooy verleend wierd; en dn? als onverfchiliig, of die Schepen, welke volgens de ietter der Trachaten, hunnen handel dreeven, een prooi wierden van de on 'M 7 recht-

Sluiten