is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe Europische staatssecretaris, vervattende [...] al het merkwaardige [...] nieuws [...] van maand tot maand, voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris, Maart, 1785. 351 Vonnis herriepen. De Staten Generaal, altoos geneigd om' alle mogelyke bescheidenheid te betoenen voldeeden zonder vertoeven aan der Venedaanen verzoek , Ichorttede de uitwerking op van .hunne Refolutie van'9 January 1784 ; en magtigden hunnen Minifter te tVeentn om met dien van Venetien te handelen./

Dan. wel verre dat de Venetiaanfchen Senaat, die bevordering tot de onderhandeling- toebragt welke dezelve had doen hoopen, gingen de Conferenties kwynende voort, tot de aandrang des Graaven van Wasfenaar, den Senaat eindeiyk in denoodzaaklykheid Hellende om zig te declareereu, deze het voornoemen te kennen gaf expres een Minifter naar 's Hagé te zullen zenden om het verfchil te vereffenen^

Deze LV1 iuïfter kwam in de daad in 's Hage- in 't begin van Öétober , en verzoet Commisfarisfen , met Wien hy kon handelen; Hunne Hoog Mog. bewilligden zonder uitftèl in dat verzoek j dan reeds in de eerfte Conferentie bleek dat de Venetiaanen niet dan tyd zogten te winnen. De fermiteit, welke Heeren Commisfarisfen betoonden, noopte den Refident om 4 a 6 Weeken uitftel te verzoeken, ten einde nieuwe jnftruétien te vraagen. Die tyd verloopen zynde declareerde de Refident gelast te zyn de Memorie te prefenteeren,

wélke