is toegevoegd aan uw favorieten.

Naemwijzer, waerin gevonden worden de naemen van de [...] regenten der stad Leyden [...]. Voor den jaere 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van aoo gl. »n dae* boven 12. ft.

Van 1000 gl' en daer boven 24, ft.

Van 5000 gl. en daer boven 48. ft.

Alle andere Contraften , Protesten, Inrmuarien J Attestatieo, Certificatien, Procuratte'n ad Negoti<* % Chertepartyen , en Bodemery- Brievon , moeten zijn op een Zegel van ia ftuiv.

Tranfpprten»

Van Obligatien, Aftien in de Oost- en West. Indilche Compagnieu, &c. Tot 1000 gl.. - - - - - 24. ft- Zegel. Boven iooo tot 2000 gl. - r 48. ft. . 2000 tot4000 gl.- - 3. gl. i8000toc25c.oogl.-1a. g . 4.0ootot8ooogl.--4. gl- 25000totj5000gl.-16.gU s goootOti2000gl.--6.gl. 35000 tot 50000 gl.- 18 g. i jzooo tot 18000 gl. -9. gl. 50000 gl. - - 24. gl.

Doch het Zegel van Transporten van de Actiën in de Oost-lndifche Compagnie, zal worden gerekend naer het oud en origineel Capitael.

Rekeningen , Declaratien enz.

Beneden de .0 gl. geen Zegel.

Beneden de 200 gl. - - - - 3 u. z-eg-u

Van 200 gl. en daer boven 6 ft.

Van 400 gl. en daer boven, 12. ft.

Van 1000 gl. en daer boven 24 ft.

Extra&en uit Doopregisters of Verklaringen van Huwelijks Procjamatien. J

Op een Z&gel van - - - " ]z ftuiTer!: 1 Uitgezonderd voor 3ie geenen, d(e volgens de Or, r donnantien op het Trouwen en Begraven^ in d| i-ÜU' betaling vaniiat middel niet gehouden zjjn, alS

tfan óf een'ffegel.van - « - 6.ftuiv«s' y

; 'Begwevenisfen- en Bruilofts-Cedulren» i

T Die gegoed zijn ' II Jfet 1090 gl. en daer boven -• - - - 6 ft. Zegeli 3000 gl. en daer boven - • j> 12 lt. J » "\3t>"" gl- en daec boven - r - - 24 ijÏ2000 gl. ed daerboven - f»* »- '-.3 gis. k,'"" >a?ó.oo "fl. en. daer.boyen . - - - 6 gl.

*ïooooo gl; en, daei . boven - - - ■» 1». B1» ♦]