is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de jaren en ordre des tyds, in de negen Deelen begreepen. 235

claufule van Reliëf tegen den Laps des tyds, IX. Deel. Pag. 1077

14. Februarii, denuntiatie vap een gefloten Wapen-Stilftand tusfchen zyne Groot-Brittannifche Majefteit en deelen Staat, IX. r 59 2. April, Refolutie waar by het Kinder-geld ten behoeven van zekere minderjaarigeouderlooze Predikanten Kinderen word gecontinueerd, IX. 234

30. April, Publicatie tot affchaffing van de Militaire Jurisdictie, IX. 761

7. Mey, Schepenen en Regeerders van Crommenie gemaintineert in derfelver aloud recht tot invordering van Prikken Schots van de Ingefetenen aldaar, IX. 323

9. Mey, Commisfarisfen van de defoiate Boedelkamer der Stad Amfterdam ontllagen van de verpligting, om by het ontfangen van gagien by de Oosc-Indifche Compagnie Cautie te moeten ftellen, IX. 1264

30. Mey, aanfchryving aan den Hoogen Krygs raad, om op het Territoir deezer Provintie geene Juftitieele Actens te oeffenen, iX.762

26. Junii, Verklaaring, dat in het verleenen van dispenfatien van 't Placaat (tegen het doorgaan,) van 25 February 1751, byfondere attentie zal worden gegeven op de bewilliging der Ouders van de Supplianten,

. VX. 375

27. Junii, Refolutie tot voorkoming der excesfen in het aanneemen van Appointés,

IX. 68

3. Julii, verklaaring, waar de Leótores en extraordinaris Profes foren aan 'sLands Uni' verfkeit te Leiden, te recht moeten ftaan,

IX. 495

17. Julii, Refolutie waar by de Judicatuure over zekeren Major by de Armée en gepen fioneerden Lieutenant aan den Hage gelaaten word; en een verzoek van 't Hof, om die zaak aan hun over te geven, word afgewezen, IX. 705

r5. Augufti, de Ballast, aan de refpeéttve Admiraliteiten gelevert wordende, van het recht op de Waag geëximeert, IX. 1C05

22. September, Publicatie van de Staaten van Zeeland, betrekkelyk de Militaire Jurisdictie, IX. 763

3. Oétober, voorfieninge tegen de verkoopinge van Militaire Charges; — tegen het geven van Militaire Aétens by de Armée; — en tegen de Titulaire Qualiteiten van dienstdoende Officieren, IX. 69

23. Oétober, Refolutie hoedanig te handelen met een Prothocol van zeker Notaris te ITeusden, waar in verfcheide ongezegelde Minuten van Aétens gevonden werden,IX.

577

20. November, verklaaring, dat tot Magiftraats Leden te Leiden eligibel zyn twee Perfoonen, twee Zusters ter Vrouwe hebbende, IX. 473 9. December, Waarfchouwing tegen hetafbreeken en fteelen van de Gemeene Lands Wachthuifen aan de Stranden en elders,

IX. 585

1784.

15. Januarii, Refolutie waar by de Judicatuure over zeker Perfoon, van wien het onzeker was, of hy tot de Jurisdictie van 'cHof, of van den Haage behoorde, aan 't Hof uit hoofde van p.xventie word toegewefen,

IX. Deel. Pag. 705 23. Februarii, Refolutie tot revifie van de Generaale en Particuliere Ordonnantiën op de invordering van de Gemeene Middelen, IX.

902

26 Februarii, Refolutie tot voorkoming der meenigvuldige verfoeken , om furcheance van betaaling, IX 558

1. April, Refolutie tot reftitutie van het betaald Amptgeld aan Curateuren in den infolventen Boedel van iemand die zyn Ampt nimmer had aanvaard, IX. 873

1. April, approbatie op zeker Contraét, tusfchen Schout en Schepenen, Poldermeesteren en Ingelanden van de Polder benoorden de Zuwe onder Mydrecht, ter eenre; en Schout en Schepenen van Waterveen, mitsgaders Poldermeesteren en Ingelanden van voorfz. Polder onder den zeiven Gerechte, ter andere zyde, aangegaan, IX. 626"

9. April, verklaaring van het fuspenfief effect eener appellatie, van eene Kerkenraads Refolutie aan de Clasfis geinterjeéteerd, IX.

234

29. April, aan den Vaandrig de IVitte de Doodftraf en andere ftraffe van 't Schavot geremit teert, en voorts aan 't Hof de bepaaling der verdere ftraffen overgelaten, IX. 70 6

27. Mey, verklaaring, dat geen Collateraal behoefd betaald te worden van een Buitenplaats , door den overledenen verkogt, dog buiten zyn fchuld voor zyn affterven niet getransporteerd, IX. 1060

16, Julii, Publicatie tegen het voeren van oproerige gefprekken, het houden vanzaraenrottingen, en het dragen van Leufen van Partyfchap, IX. 412

25. Junii, het Tractement van den Cipier van de Voorpoorte bepaald op vier honderd Guldens, IX. 709

10. Augufti, eene Commisfie benoemd tot het doen van onderfoek omtrent zekere tumultueufe bewegingen te Rotterdam ontftaan, IX. 413

18. Augufti, Refolutie betrekkelyk zekere fecreete Aéte, den 3 Mey 1760, tusfchen Zyne Hoogheid, en den Heer Hertog van Brunswyk gepasfeert, IX. 31

31. Augufti, Waarfchouwing omtrent zekere nagemaakte Zeeuwfche Ryksdaalders met de Jaargetallen van 1737, Ï70"2 en 1764,

IX. 855

30. September, verklaring van zekere Claufule van Surcheance van een Decreet van apprehenfie met de gevolgen en aankleven van dien , by voorigeRefolutie van haar Ed. Gr. Mog. verleend, IX, 747

14. October, Burgemeesteren en Regeerders van Oostzaandam worden gemaintineert in derfelver aloud Recht, tot invordering van Gg 2 Prik-