is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de jaren en ordre des tyds, in de negen Deelen begreepen. 237

gezetenen van Wasfenaar en Zuidwyk, die met betrekking tot de Wapen-oeffening en Loting-zig oproerig gedragen hadden, IX.

Deel. Pag. 420

7. Julii, Refolutie betrekkelyk de approbatie op zeker Theologisch Gefchrift van den Predikant J. J. Je Sage ten Broek, IX. 238

8. Julii, Refolutie houdende de Conditiën, waarop een Muntmeester voor de Hollandfche Munte te Dordrecht zou worden aangenoomen, IX. 856

4. Augufti, Regenten van het St. Pieters Gasthuis te Amfterdam geoctroyeert tot het aanvaarden van Erffenisfen, zonder Beneficie van Inventaris noodig te hebben, IX.

549

4. Augufti, een verzoek om RequestCiviel tegen verleende defaulten in extraordinaire crimineele procedures , word afgewefen, dog vrygelaaten dezelve naar ftyle te purgeeren, IX. 748

5. Augufti, aanfchryving aan Bailliuw en Schepenen van 'sHage, ten einde zekeren Gevangen onder handtasting , belofte en borgtocht uit zyne detentie te ontflaan, IX.

715

25. Augufti, aan den Hoofd-Officier van Rotterdam gepermitteert, om in zekere gevallen ten kosten van den Lande te procedeeren> IX. 719

3t. Augufti, auétorifatie op den Hoofd-Officier van Rotterdam, om zekerePerfoonen, onder belofte van impuniteir, over oproerige bewegingen als Getuigen onder Eede te hooren, IX. 720

9. September, Publicatie tot meerder beteugeling van oproerige bewegingen, in den Hage plaats gehad hebbende, IX. 422

14, September, de Bailliuw vanRhynland geJast aan de Regeering van Leyden fatisfaétie te geven , ter zaake, dat hy buiten derzeiver voorkennis zekere geapprehendeerde Perfoonen met Militaire escorte in die Stad had doen inbrengen, IX. 721

14. Oftober, Refolutie waar by de Ingefeetenen van de Adriana en Eendrachts Polders, gelegen onder Stellendam, Kerkelyk gebracht worden onder Goedereede , IX.

239

17. November, Amnestie ten behoeven van eenige Ingefetenen van Schevening, die zig aan ftrandroof hadden fchuldig gemaakt, IX.

816

21. November, Intrekking van 't Placaat van 11 November 1784. tegen den uitvoer van verfcheide Artikelen, naar de Oostenrykfche Nederlanden, IX. 118

8. December, nadere bepaaling omtrent de verleende Vrydommen van Impofitien aan de Armen en Godshuifen der Roomfchgefmden, IX. 1007

17. December, Publicatie van de Staaten van Holland, tegen het vervaifchen van Koorn of Mout - Wynen of Gediftilleert, IX. 1008 1786.

10. Januarii, nadere bepaaling omtrent de ver¬

leende vrydom van Impofitien van de Armen en Godshuifen, metopfigttothetplatten-Land, IX. Deel. Pag. 1008 1 r. Januarii, Refolutie waar by verklaard word dat een Weduwe, die haar overleden Mans boedel wel niet hadde geabandonneert, dog daar van niets geërft, nog verkregen, geen Collateraal gehouden was te betalen, IX.

•• 1001 19.' Januarii, dispenfatie, om te mosen trouwen met zyn Moeders Broeders Weduwe

IX. 378

23. Februarii, Publicatie tot meerder beteugeling van tumultueufe bewegingen , IX. 423

24 • Februarii, Refolutie betrekkelyk de Militaire Honneurs, aan de Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. door de in Guarnifoen zynde Militie te bewyfen, XX. ^

18. Maart, Refolutie tot vernietiging van de Admisfie - Gelden, Bienveues, Sec. die van de Roomfch Catholike Ingefetenen bevorens ge vordert zyn geworden :: En Commisforiaal het poinét van de affchaffing der Recognitiën, IX. 185

24. Maart, de Doodftraf, by Sententie van Gecommitteerde Raaden tegen Frangois Mo ar andgedecerneerd, geremitteert en • in een eeuwigduurend confinement, IX.

5. April, het recht van Preferentie der Convoyloopers te Amfterdam, voor verfchootene Imposten en Convoy- Gelden tot den tyd van drie maanden verlengt, IX. 559

6. April, aan dè Roomfch Catholique Gemeentens deefer Provincie een jaar uitftel tot het betaalen der agterftallige Recognitiën verleend, ix. 187

3. Mey, Renovatie - Placaat tegen het neemen van dienst in vreemde Visfcheryen,

IX. 1310

26. Mey, bepaalingen betrekkelyk de nieuw aangelegde Begraafplaats op den Bommel in St. Adolphs Land, IX. 328

28. Junii, verklaaring, tot het doen van hoedanige Gaaringen de Schout van Alphen bevoegd is, ix. 629

20. Julii, Placaat tegen het gaan in dienst van vreemde Compagnien, en het part en deel neemen in defelve, IX. 1240

2. Augufti, Interpretatie van het Oétroy op 't ftuk van EriFenisfen, aan Diaconen van de Nederdaitfche Gereformeerde Gemeente van 's Gravenhage bevoorens verleend ,

IX. 240

3. Augufti, Publicatie tot obfervantie van de Ordonnantie van den XL Penning, met opfigt tot den tyd van het doen der Opdragten, en de betaaling van voorfz. Impost,

IX. 1225

22. Augufti, Refolutie waar by S.F.J.Rau, beroepen Predikant by de Waalfche Gemeente te Leyden, van de Refolutie, betrekkelyk der Predikanten ouderdom , word gedisponeerd, IX. 242

23. Augufti, Oélroy tot het bedyken en droogmaken van zekere Landen, gelegen in de Pg 3 Pol-