is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de jaren en ordre des tyds, in de negen Deelen begreepen. 239

vreemde Lieden, welke voornemens zyn, om na voltrokken huwelyk deefe Provintie wederom te verbaten, JX. Deel. Pag. 382 13. Julii, dispenfatie, om te mogen trouwen met zyn Moeders Broeders Weduwe, IX.

382

40. Julii, het Plof gequalificeert, om de ftraffe van publicque Geesfeling, gedecerneert tegen iemand welke wegens zyne Jighaams conflitutie buiten ftaat was dezelve te ondergaan , in eene andere ftraffe te veranderen, IX. 723

27. Julii, prolongatie van den tyd der Amnestie voor de Deferteurs, IX. 74

31. Julii, Bewindhebberen van de Oostindifche Compagnie geauctorifeert, om eenige hunner Speceryen reeds ten behoeven der Provincie verbonden, voor een korten tyd te mogen beleenen, IX. 1205

jc. Augufti, de cognitie over de zaak van zekeren Ocroly, Lieutenant-Col/onel van de Waardgelders te Amfterdam, befchuldigt van een deliét niet pure Militair zynde, en begaan op het Territoir der Steede Vianen, aan de Schepens-bank van Vianen overgelaten, IX. 769

13. Augufti, Publicatie tegen het verder oprigten, mitsgaders tegen het uittrekken van afzonderlyke Genoodfchappen van Wapenhandel in het Diftrid van de Generaliteit,

IX. 75

13. Augufti, Placaat van de Staaten van Zeeland, tot handhaving van deConiïituaeder Regeering met het Erfftadhouderfchap; als mede generaale Amnestie ten behoeven der geenen, die zedert 1778 door woorden of daaden zig aan het verwekken van onrust en verdeeltheid hadden fchuldig gemaakt,

XI. 403

j8. Augufti, van de Beverlanden word geauctorifeert, in zaaken van tumultueufe bewegingen ten kosten van den Lande te procedeeren, IX. 724

10. September, advertentie wegens het formeeren van Inundatien, tot voorkoming van een inmarfch van Vyandelyke Troupes in defelve Provintie, IX. 34

11. September, dispenfatie, om te mogen trouwen met de Dogter van een overleden Vrouws Broeder, IX. 383

18. September, Publicatie tegen het maken van oproerige bewegingen, of het plegen van infolentien, met renovatie van de voorige Placaaten op dat Stuk, uitgenoomen voor zoo verre die disponeeren tegen het dragen van ornamenten van de Orange Couleur, IX. 431

19. September, Publicatie tegen het inflaan van Giaafen, het Plunderen van Huifen, en het plegen van alle ander geweld, IX.

432

20. September, Refolutie tot disfolutie en ontwapening der Vrycorpfèn, IX. 35

20. September, Declaratoir en Waarfchouwing van den Prince van Orange, tegen het begaan van iets het geen de publique

veiligheid zou kunnen ftooren, ter gelegenheid van de voorgevallene Revolutie, IX.

Deel. Pag. 432 22. September, vermaaning aan alle én een iegelyk, om tegen de gevestigde Conflitutie of de publique rust geen indragt te doeH,

IX. 35

22. September, aanfchryving aan alle Commandanten , om by apparitie van Pruisfifche Troupes geene refiftentie te doen, IX. r5o

27. September,. Amnestie ten behoeven der geenen, die zig uyt yver voor de belangen van het Huis van -Orange, aan onrustige bewegingen hadden fchuldig gemaakt, IX.

. 433

28. September, annullatie en vernietiging der Refolutien en Dispofitien bevoorens ten na^ deele van zyne Hoogheid genomen; mitsgaders tot het te rug roepen van den zeiven , ten einde haar Ed. Gr. Mog. Vergadering by te woonen, IX. 36

1. Oétober, befchikking omtrent de Ge weeren der gemortificeerde Vry-Corpfen, IX.

38

8. Oétober, Refolutie tot het gefloten houden van de zoogenaamde Stadhouders-Poort,

IX 18

y. Ottober, fuoncatie tegen tiet aanhouden van Perfoonen zonder Rechterlyke auétoriteit; het overleveren derfelve aan dePruyfifche Militie; het aanranden van 's Lands Xxaarders en Bediendens; en generalyk het plegen van inColencien met woorden en daaden, IX. 434 15. Oétober, Nadere Waarfchouwing en Declaratoir van den Prince van Orange tegen het plegen van geweld en ongeregeldheden,

IX. 435

17. Oétober, Ordre op het publicq Gebed,

IX. 38

18. Oétober, Refolutie betrekkelyk het doen der Ambachts- en andere Rekeningen te Sssfenheym, IX. 329

19. Oétober, Refolutie tot vernieting van alle gewapende Genoodfchappen of Schutte* ryen, afgezonderd van de gewoonlyke BurCompagnien in de Steeden en ten platten Lande, IX. 39

23. October, bepaaling der Limiten van de Crimineele Jurisdictie, tusfchen Zuid- en West-Voori?e, IX. 586*

23. October, Refolutie van de Staaten van Zeeland, betrekkelyk het verfoeken van Mandament van Anticipatie in zaaken, waar in zoo wel aan den Hoogen Raad als aan het Hof Provinciaal geprovoceert kan worden, IX. 65 x

25. October, Publicatie tegen het pleegen van feytelykheden tot ftooring van de publique rust te Maasfluis, IX. 437

29. October, Verbod tegen het houden van winkel ten platten Lande, als mede het open uitflaan van Koopmanfchappen, op de Limiten van den Staat, om en by de Stad Sas van Gent, IX. 1250

3 u October, qualificatie op zyne Hoogheid,

om