Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO 3

(%IMH£1Ü, MïtiEID, BROÉ DERSCHAP.

Extraa uyt het Regifter

der Refolutlen van de Boog Mogende Heeren Staacen Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Mercurii den 14 Ocïober 1795» Het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

DE Burgers Vitringa, en andere haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot de Nationale Conventie, benevens <^ecommitteerden uit het Committé tot ^ aigemeene zaaken van het Bondgenootfchap te L^e, heb ben wt VergWinge gedaan het Rapport, en geexhibcert het Ke* gkment, volgende beide hier na gemlereert.

Fiat inftrtiê.

Waar op gedelibereért, en gemelde Gedeputeerden* en Gecommitteerden bedankt zynde voor der zeiver betoonde activiteit in dezen, is goedgevonden en verftaan,dat Cop e van het voorfz Rapport en Reglement zal worden gezonden aan de Reprsefentanten der refpeftive Provin. cLn Landfchap Drenthe en Bataaffch Braband met dnn,e?d\erzoek/om hunne Refolutien «Wtto^J Redement zoo fpoedig mogelyk, uiterlyk binnen zes we ken zullende zyn den 25 November aanftaande, aan haar Hooe Mog. te laaten toekomen, met byvoeging, dat die ïeenc welke binnen voorfz tyd zig niet op het voorfz fubiea zullen hebben geëxpliceert, gehouden zullen worHen het vooriz Reglement, zoo als het zelve ligt,tehebben aankomen, en zal. verder aan de proviüoneele Re^ ^Ste^ Braband worden te kennen ge-

^eve^ dat hunne Gedeputeerden in de Nationale VergaSs'nie we? zullen kunnen worden geadmitteert, voor dnt beo iald zy de Quote vanBataafTch Braband? zoo m dc feeds Ldaane en nog loopende Petitiën, als dieinhetvervoW tot de gemeene zaak nodig zullen geoordeeld worden,

zullen worden verzogt, Gecommitteerden na s Hage te le den om met Gedeputeerden van haar Hoog Mog. 01 van het Committé tot de algemene zaaken van tot Bondgenootfchap te Lande in Conferentie te treden de vooifó We redelyker wyze te berekenen, en o^erlmg te ie Seeren, op dat zoo by haar Hoog Mog. a Is by de**« fentanten van Bataaffch Braband, VCTVol^rf ^oVdm finale Refolutte op dit fflbject 1noge genoümen worden, als bevonden zal worden te behooren. ^

Sluiten