Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROTEST aan de Prov. Reprefentanten van Bataafsch Braband overgegeeven, do* tf de Municipalitéit van s Bosch tekens de Conclufie door voorn. Reprefentanten, nopens het Departementaal Beftuur van Bataafsch -Braoand, genomen.

"Heeft de gelukkige Omwenteling van waken in ons virland de ™

^^^^

tigde Wetten en regels d« Re^ ™« verandering in van een

Burgery deezer Stad, v«andert en verpligting, daar gefield word "ezetten ^ door de

welke wy op om hebben g[eooom , den post yan haare vrye keus dezer Stads ingezeten eu™l " £ . te 0_. Vertegenwoordigers zyn.P^JPS^toS.Sfw « ^lXw"bVaafe voUud|en te»

op zoo ^eVEfX^"eding daarin verandering ££ 'La £ " y rich mogenTerhovLdigen en derzelver heeft gebragt, zyj> d m dat wy mits deezen

nadmkkelyk P™""te"Lez°, op grond van de aanneeming

SnT ver Erende dezelve van nul en geene waarde en r„ ; verbindende voor ons, de Burgery deezer Stad, en die geene welke daar tegen hebben geftemt.

R,fchnuwende dezelve als informeel en onwettig, en Gyliet"ZZe onbevoegt .en ongerechugd en daar «.

heeft gehad', omme daar van tyde en plaatfe gebnnk te maaken, als zuUen bevinden geraaden. Uï.

Sluiten