Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorps Reglement voor Tilburg , zeer willekenrig was ingericht, maaf nu door de Vaderlandgezinde Municipaliteit aan de Vrye Volkskeus wa$ overgebragt, waar door reeds zoo veel energie by de zelve vergaderingwas gekftcmen, dat zy Circa ƒ 4000., aan onderfcheiden recognitiën die laarelyks ten cnregten aan den Burger Hoogendorp als Heer van Tilburg, betaald werden had afgefch-aft Uit de leezing dier ftukken ziet men, dat hy voor de Volks keus bedankte; weigerde om tot 's Volks nut mede'te werken; en in ftede hier van na Subtiliteiten omzag om ware het mogelyk, het verlichte een zweem van onregt aan te wrvven. Was dit Vaderlandliefde? wat Vraagen wy? neen zeker. Had hy zelfs, in dit geval van twyffeling voor hem , zich aan de zyde des Volks gevoegd; had hy terwyl het hier alleen te doen was, om een te ver uitgebreid regt volgens zyne meening goed te maaken, dat Volks regt tegen den overwinnaar edelmoedig zoo goed mogelyk bepleit, maar niet het Volk, dat 111 zyne oogen gedwaald had, onmedogend aan zyn lot overgelaaten: men 'zou in deeze poging een daad geZien hebben van edele werkzaamheid ten gemeenen nutte. Nu lade hy te regt de afkeuring op zich van het werkzaam deel van Tilburgs Burgery, die vermeerderde daar de uitkoömst tot heden de wettigheid haaref verrichtingen bekroond ' heeft hy bragt zyne Vaderlands gezinde denkwyze' hier door meer en meer in verdenking. Men zag in hem niet dan eene koele berekenaar van zyn byzonder belang en vyligheid;. alles behalven een Curtius, die tot behoud zjncr Mede-Burgeren zich dorst opofferen.

De andere Bvlage zal U doen zien, dat hy in de Maand April cfes afgcloopen jaars nog in onderhandeling moet geweest zyn met den Burger Hoogendorp over het Droftambt van Tilburg, 't Is waar hy bedankte voor dien post, maar de Commisfie op hem is verzenden geweest, en wie weet niet hoe veele; Jaa welke fchandelyke onderhandelingen plegen plaats te hebben alvorens de Commisfien door de Heeren werden afgegeeven.

't Is, zo uit den Brief van den Burger Hoogendorp als uit de zaraen-* hang van dit bedanken en de refolutien tot affchaffing der recognitiën door het Corpus niet onduifter op te maaken, dat in de vermindering van het Traclement des Drosfaarts, dat gelyktydig gefchiede, gevoegd by de Fermiteit der Municipaliteit die nooit een Drost door den Heer aangefteld zoude erkend hebben, de oorzaak van dat bedanken te vinden was — daar was als naar gewoonte voorzeker of een Som of een re^ cognitie aan den Burger Hoogendorp toegezegd, maar dit kon nu geen Stand houden door de vermindering van het Traótement des Drosfaarts. 't Is dus waarichynelyk dat de Burger Baesten zich in eene zodanig Schandkoop met den Burger Hoogendorp, ten kosten van het vertreden Volks belang heeft ingelaaten; maar het is althans meer zeker en onbetwisbaar, dat hy met den Burger Hoogendorp over het Drostambt heeft gehandeld, meer dan een maand na dat by de Publicatie van 4. Maart door Hunne Hoog Mog. de Regten van den Menfch en de Souverainiteit des Volks ook voor de Meyery erkend waaren. Lange na dat de Heerlykheden en des ook derzei ver regten. of liever knevelaryen van zelve vervallen waaren — lange na dat Tilburgs Burgery, op

B voor-

Sluiten