Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

Advysder Heeren van Veere

op de Propofitie der Heeren van Middelburg, over de tegenwoordige omftandigheid der Publyke Zaaken, Relatif tot de Staaten Notulen van den 15 July 1782.

Mogende HeerenJ

Advifeerende op de Propofitie der Heeren van Middelburg, over de regen woordige omftandigheid der Publyke Zaaken, den 8 deezer Maand July hier ter Tafel gedaan, zyn wy fpeciaal door de Heeren onze Coraroitsenten deswegens gelaft te advifeereo: dat Haar Edele Achtbare niet minder dan. de Heeren van Middelburg aangedaan en bekommerd- zyn over den- aóbueeten ftaat .deezer Republicq, en niet minder gevoelig over de magtige verliefen den Staat in haare Oofterfcbe- en Wefterfche Colonien toegebragt, zoo wel als over zoo menigte van koftbare Ladingen en Schepen , zonder Oorlogsu^erklaEing^ den prooy van eenen magtigen, doch tevens trouweloozen vyand geworden; dar men zeker na zoo veel ingewilligde Petitiën tot Equipagte, Aanbouw van Schepen enz., abfoiut yerwagt hadt dat van de.zyde deezer Republicq tttterfte efforts zoude gedaan wezen, om den vyand berouw te doen hebben van zyne onbezonne handelwyze en fchending van plegtige Verbonden; dan dat Haar Edele Achtbare zoo wel als alle de Staats-Leden, ja alle 's Lands Ingezetenen en geheel Europa, daar in zyn te leur gefield, en dus inftemmen met al het geene door de Heeren van Middelburg, ten dien reguarde, met zoo patriottifchen yver en ter zaak paffende redenen is bygebragt, gevolglyk zeer gaarne zig willen conformeeren met al het geene door de Heeren van Middelburg ter redding en herftel van het bedrukte lieve Vaderland is geproponeerd; dan zig nogthans verpligt oordeelan de volgende confideratien ter overweging aan hunne mede Staats-Leden voor te dragen:

1. Of het wel te verwagten zy, dat eene geproponeerde Commiffie aan Hun Hoog Mogende en Zyn Hoogheid, voor de koften die dezelve de Provincie zal komen te beloopen, wel by preferentie die vrugt zal voorbrengen, welke men daar van zoude wenfchen te zien, waarom Haar Edele Achtbare liefft zagen dat Hun Hoog Mogende en Zyn Hoogheid

A door

Sluiten