Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Dezelve Miffive

mutatis mutandis aan de Heeren Saaten van

Holland en WeftFriesland.

Aan de Heeren Staaten van

Gelderland, Utrecht, Friesland, Over-Yflel en Stad en Lande.

Edele Groot Mogende Heeren, Byzondere Goede Vrienden , Nagebuuren en Bondgenooten.

U Edele Groot Mogende

U Edele Groot

Mogende U Edele Groot

Mogende

Edele Mogende Heeren!

Wy hebben federt eenigen tyd Onze ernftige deliberatien gehad over den kommerlyken ftaatwaar in de Republyk zig door een verderffelyken Oorlog met het Ryk van Groot-Briuannien gebragc ziet, en het groot verlies dac reeds geleeden is, zoo ten aanzien van eenige overzeefehe Bezittingen, als van kuitbaare Laadingen en Schepen, en daar by, niet dan met de uiterfte aandoening, federt langen tyd, belpeurd de onbegrypelyke inactiviteit, welke, ten aanzien der Navaale macht, tot maar onlangs toe, heeft plaats gehadt ; waarom Wy dan ook goedgevonden hebben Ons, zoo aan Hun Hoog Mogende , als aan Zyne Doorlugtige Hoogheid te addreffeeren, ten einde Wy op het nauwkeurigfte mogen worden geïnformeerd van de oorzaaken van zoodanige inactiviteit, en andere poincten, zoo als U Edele Mogende uit ie nevensgevoegde copien der Miffiven aan Hun Hoog Mogende en aan Hooggedagten Vorft zullen kunnen verneemen: van welke demarche Wy niet hebben willen afzyn U Edele Mogende kennis te geeven, en teffens vrundnabuurlyk en ernftig te verzoeken, dat het U Edele Mogende be- . hagen moge de noodige en a?quitable rerlexien op dezelve te flaan, ten einde aan Onze initantien te gemoet gekomen werA de,

Sluiten