Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï 3

Miffive van Zyne Doorlug-

tige Hoogheid, den Heer Erf-Stadhouder, aan de Heeren Staaten van Zeeland, van den 24 Mey 1784, tot addres van eene copie authenticq der Acte tuflchen Hoogftdenzelven Vorft en den Veldmaarfchalk, Hertog L. van Brunswyk, gepalleerd den 3 Mey 1766; en van de Miffive door gemelden Erf-Stadhouder ten geleide vangelyke copie aan Hun Hoog Mogende gefchreeven. Relatyf tot de Staaten Notulen van den 1784.

Edele Mogende Heeren, blondere goede Vrienden!

De Heeren Staaten van Holland en Weft-Vriesland Ons verzogt hebbende, om zekere Acte tuflchen Zyne Hoogheid den Heere Veldmaarfchalk Herrog van Brunswyk en Ons gepaffeerdop den 3 Mey 1766, ter tafel en ter deliberatie van HooggemeldeHeeren Staaten te brengen; hebben Wy, om een blyk te gee ven van Onze deference voor de verlangens van Hooggemelde Heeren Staaten, aangenomen binnen korte dagen eene copie aüthemicq van voorfchr. Acte aan Hoogftdezelve te fuppediteeren; doch confidereerende de naauwe relatie die Wy hebben, zoo tot de gantfche Unie, als tot ieder der zeven Provinciën in het byzonder, hebben Wy noodig geoordeeld, zoo aan de Vergadering van Hunne Hoog Mog. als aan de Heeren Staaten van de refpective Provinciën eene copie authenticq van bovengemelde Acte toe te zenden, en hebben niet willen afzyn aan Uwe Ed Mog. voorfchr. copie, als mede die van de Miffive die Wy ten gelelde aan Hunne Hoog Mog. gefchreeven hebben, te doen toekomen, en refereeren Ons kortheids halve aan' de ledure van de beide bovengemelde ftukken. Waar mede:

Edele Mogende Heeren, byzondere goede Vrienden! Wy Uwe Edele Mogende bevelen in Gods heilige protectie.

(Onder ftond) Uwer Edele Mogende Dienftwillige Dienaar,

ln2lGulT%gltn (WaS gCteekend) ^ Pr- * Orange. (Lager ftond) Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

(En gecontrafigneerd) T. J. de Larrey.

A Wy

Sluiten