Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Miilïve van Zyne Doorlug-

tige Hoogheid, den Heer Prins van Orange, van den 12 October 1786, aan de Heeren Staaren van Zeeland, met een Miflive aan Hun Hoog Mog. en bylaagen, reclameerende deszelfs Regren en Praeeminentien, als Erf-Capitein Generaal, enz. Relatyf tot de Staaten No* tulen van den 19 daar aan volgende.

Edele Mogende Heeren, Blondere Goede Pr zenden f

Wanneer Wy in ernftige overweeging neemen de tegenwoordige gevaarlyke tyds omftandigheden, waar in de Republyk zig thans bevind, door de . verregaande oneenigheden die in dezelve plaats hebben, en vooral door de maarregulen die in zommige Provinciën ten Onzen opzigre genomen zyn, waar door Wy in de exercitie en uitoeffening van de Waardigheden op Ons erffclyk gedevolveerd, buiten activiteit gefield worden, zoo hebben Wy gemeend niet langer te kunnen fupperfedeeren, om deeze zaaken die van een zoo gevaarlyke natuur, en van de allerfchroomelykite gevolgen, zoo voor den Staat in het alge* meen, als voor ieder Provintie in het byzonder, zyn moeten , onder het oog van de gezaamentlyke Bondgenooten te brengen, ten ei ode daar tegen nog in tyds zoude kunnen worden voorzien.

Wy hebben ten dien einde een Miffive aan Hun "Hoog Mog. afgezonden, waar van Wy de eere hebben een affchrift hier nevens te voegen, waar in Wy Onze bezwaaren omtrent het gepaneerde hebben voorgefteld, en verzogt dat de fefpective. Bondgenooten deeze Onze bezwaaren in ernftige overweeging geliefden te neemen,. en met allen ernft geïnfteerd, dat Wy in Onze Regten en Prsseemineniien her* fteld mogen worden.

Wy refereeren Ons tot den inhoud van voorfchr. Mifïïve* en vertrouwen dat Uw Ed. Mog. daar op zoodanige efficatieufe Refolutie zullen helpen neemen, als tot herftel zoo van de harmonie tuflehen de refpeétive Provintien, als van het vertrouwen tuflehen de Regenten en Ons, en tot redres

A en

Sluiten