Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

Ilierby moeten de ondergeteekenden voegen.

1. Dat de grootte van eens ieders aandeel in hét dragen van den algemeenen last, niet ligt in de foort en natuur der belastingen, maar in de behoeften van den Staat.

a. Dat zoo deeze en geene Burgers, volgens dit plan nu meerder zouden dragen das te vooren, dit voornaamlyk veroorzaakt word, doordien de vorige ongelykheden zyn weggenomen.

3. Dat de meerdere last van een iegelyk der Ingezetenen meer in fchyn beftaat, dan in wezentlykheid; naardien men nu tot één penning toe kan weeten, wat men moet dragen, daar men dit te vooren, zoo uit den aart der belastingen , als door de lluikeryën, by geene mogelykheid konde naargaan.,

4. Een meervermogende kan een huis van mindere waarde bewoonen, dan een mindervertnogende; of ook wel beiden een huis van gelyke waarde bewoonen , en dus draagt de een proportioneel meer dan de andere.

Deeze zwarigheid drukt alle plans van belasting in 't algemeen, en niet één minder, of zoo weinig als dit. Dit is boven bladzyde . . reeds aangetoond. Er is geen plan uittedenken, waarin nier hier en daar, deeze of geene ongelykheid zal gevonden worden, en waaraan de één of ander door zyne levenswyze zich niet aan eenig gedeelte van den last zal kunnen onttrekken. Dit zal echter maar zeer zelden plaats hebben; want maar zeer weinige menfchen tot ruimer levenswyze in flaat, zullen verkiezen in eeu kleine bekrompen wooning te huisvesten, enkel om de belasting te ontgaan. Indien dit echter algemeen in gebruik was, zoude dit plan het best middel tegen de weelde zyn, waarop zy, die anders deeze zwarigheden zouden willen maaken, verlangen, dat in een ftelzel van belasting acht gegeeven worde. ■ Ook word de ongelykheid, zoo na mogelyk herfteld, door de geëvenredigde quotifatie naar de grootte van eens ieders inkomsten. Deeze belasting is misfehien de eenigfte, waarin de hoogst mogelyke gelykheid kan plaats hebben. Dit erkennen zy zelfs die ze onuitvoerlyk oordeelen. De ondergeteekenden zyn niet van dit gevoelen; echter hebben zy het' om verfcheiden redenen niet raadzaam geoordeeld, om die alleen voor te dragen.

5. Wel is waar, dat Bewooners van huizen, die om hunne Winkels Neering dezelve moecen kiezen, op daartoe meest gefchikte ftreeken. en oorden van eene plaats, waardoor derzelver prys aldaar veel hooger is dan in andere gedeelten van die zelfde plaats; als mede, dat een klein aantal andere perfoonen, onder de tegenwoordige belastingen nu een huis van grooter waarde kunnen bewoonen, fchoon met hunne vermogens en inkomsten niet evenredig, waardoor zodanige Neeringdoende Lieden ende andere Perfoonen, volgens dit ftelzel, meer of min benadeeld zouden worden.

De laatsten kunnen zich na eenen anderen oord in hunne Stad of Dorp met der woon begeeven, Indien deeze meerdere belasting voor een huis van meerdere waarde, dan hun vermogen of inkomen gedoogt, voor hun te drukkend zoude zyn, of andere Perfoonen by hun kunnen laaten inwoonen. Dit zal altyd noch minder hard zyn, dan, wanneer zy om de grootte der belastingen op de verteeringen, zich van het meer of min noodzakelyke moesten onthouden. —— En wat de Neering- en Winkeldoende Lieden aangaat: 1. Voor zoo verre deeze belasting voor hun in den beginne drukkende zoude mogen zyn, zal zich dit misfehien in het vervolg herlïellen; want indien de zwarigheid wezenlyk by de ondervinding zal blyken te beftaan, zal zy niet in deeze of geene enkele Stad, maar in alle Steden en op alle Dorpen van het Gemeenebest gevoeld worden; zelfs door alle de Ingezetenen, naardien de prys der Koopgoederen zich, altyd fchikt naar de lasten, die de Verkooper moet dragen. 1. Het drukkende deezer belasting, word voor zodanige Ingezetenen insgelyks ook weder iets vergoed voor die volgens de inkomsten,

6. De

Sluiten