Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

ons, die ook Leden van dezelve Regeering zyn, dat het gewenschte tydftip geboren was, om tot een hartelyke vereeniging van gevoelens te komen, door een openhartige explicatie niet alleen van de maximes die yder Regent voor de waare gronden van onze Conftitutie, Regeeringsformen Burgerlyke Vryheid aannam, maar ook van de middelen waar door hy oordeelde, dat dezelve worden bevordert of tegengewerkt, en met dit loffelyk oogmerk werdt, door één der eerfte Onderteekenaars onzer Aéte, op de gemelde Proppfitie geadvifeerd in zulke termen, als hy nog voor 't grootfte gedeelte infctiptis onder zig heeft, en de meeste van de Vertooners zig ook wel zullen kunnen herinneren, dat het hier op neder kwam: „Dat indien alle Regenten het ééns waren, men geen Aéte „noodighadt; dat niemand er aan kon twyfelen, of er waren dis„fènfien, en wel zulke die de gronden van de Conftitutie raakten: „ dat de Aéte van Verbintenis, welke hy zig tot een Eer rekende „ geteekend te hebben, geen Stuk was, daar men een wasfchen „neus aan geeven kon, maar dat men door daaden moest toonen, „ zonder reftrictie bereid te zyn, het zyne toe te brengen tot her„ftel van de rust, en tot wegneeming van de oorzaaken der on„rust: dat niemand wordt uitgefloten van het teekenen, mits hy „volkomen inftemme, niet alleen met de woorden, maar met de „ gronden der Acte, en dat men vast gerefolveerd is, dezelve door „niemand te laaten teekenen, dan door zulke van wier gronden „men volkomen overtuigd is: dat alvoorens eenige poinéten moe„tengeconftateerd worden, eer men kan zeggen het in den grond

„ ééns te zyn. &c."

Het. is dienvolgens Edele Mogende Heeren! aan ons niet te wytten , dat een eenig Regent van onze Verbintenis uitgefloten is, en op dat niemand aan de opregtheid van onze Verklaaring twyfele , ftaat het aan yder Regent om daar van de proef te neemenden zoo zeer akwy af keerig zyn , om een gelykformigheid van woorden en klanken voor cenftemmigheid van gevoelens aan te neemen , zoo zeer zullen wy altoos bereid zya, hart en handen te vereenigen met alle de genen, die door onbewimpelde woordenen fpreekende daaden toonen, Waaragtige.Liefhebbers

te

Sluiten