Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i )

Êene volledige en wel gefchikte Verzameling van 'sLands Wetten moet, buyten tegenfpraak, gezegd worden onontbeerlyk te ayn', voor allen, die eenig deel' hebben aan het Beituur der algemeene zaaken, of aan de uytoeffening van eenigerleije daar aan ondergefchikt Bewind, mitsgaders voor allen, die het zelve, tot opheldering van 'sLands Gefchiedenisfen, of om welke reden het anders zyn moge, van nader by begeeren te kennen; in het byzonder voor alle Regters en Regtsgeleerden; en in het algemeen voor een iegelyk, die, uit hoofde van zyn be roep of andere omftandigheeden, belang heeft, om, van tyd tot tyd, te moeten nagaan, wat, ten opzigte van een of ander onderwerp, door den Wctgeever zy bevolen, verboden of vrygelaaten.

Het is tog in de meeste gelegenheden volftrekt omnogelyk, om, buyten behulp van eene zodaanige daar toe gefchikte Verzameling, alle Wetten en Befluyten, welke, zederd eenen geruymen tyd, aangaande een of ander onderwerp zyn gemaakt en vastgefteld, terftond, wanneer men die benoodigd heeft, op te fpooren en met elkander te vergelyken, daar veele van dezelve niet anders worden gevonden, dan hier en daar verfpreid, of in Stukken, welke niet in ieders handen zyn; en men daar te boven, door het gebrek aan Rangfchikking, zoude verpligt zyn, de gantfche menigte van alle zodaanige Werken, waar in Wetten, Staatsbefluyten of andere Zaaken van dien aart te vinden zyn, van het begin tot het einde na te gaan, eer men zig met regt zoude kunnen verzekerd houden, alles, wat tot een bepaald onderwerp betrekking heeft, te hebben aangetroffen.

Zeer algemeen is daarom gebruyk gemaakt van het Groot Placaat-boek , in het midden van de voorige eeuw in het ligt gegeeven door Mr. CORNELIS CAU, cn, van tyd tot tyd, vervolgd door andere voornaame Regtsgeleerden, waar van thansZeven Deelen voorhanden zyn, eindigende met het Jaar 1750. in welke, volgens het oogmerk van derzelver Zamenitellcrs, zouden moeten vervat, en in zekere orden by één gebrzgt zyn, de Placaaten, Ordonnantiën en Ediclen van de Hoog Mog. Heeren Staat en Generaal der Vereenigde Nederlanden, cn van dc Ed. Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en IVestvriesland', mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland, tot het- zelve Jaar 1750 ingeflooten, met byvoeging van eenige Placaaten van de voorgaande Graven en Prinfen derzelver Landen, voor zo veel dezelve als nog in gebruyk zyn.

Het gemelde Werk is egter niet vry van aanmerkelyke gebreken, welke, aan de eene zyde, aan het zelve een groot gedeelte van de vereischte nuttigheid ontneemen, en, aan de andere zyde, van dien aart zyn, dat ze by eene nadere uitgave van eene diergelyke Verzameling, door eene oordeelkundige hand, ligtelyk kunnen worden verbeterd, op eene wyze, die voor het algemeen gebruyk, zo wel als voor een geregeld en aan één gefchakeld onderzoek, veel meer voldoende moet befchouwd worden.

Onder de voornaamfte gebreken van hetzelve Groot Placaat-boek moet, in deeerfle plaats, geteld worden, dat indeTmeEerfteDeelen,welkeeigentlykhetoirfpronklyk Werk hebben uytgemaakt, eene gantsch andere Verdeeling en Rangfchikking der byzondere Stoffen plaats heeft, dan in de Vervolgen, zynde het Derde en verdere Deelen, is in acht genoomen, en dat zelvs deezeVervolgen hier omtrent niet, in allen opzigte, aan elkander gdyk zyn.

A % w

Sluiten