is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de [...] Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ceremonieele Wetten en Obfervantien. 35

36. Refolutie van de Staten Generaal, tv aar by word

göedjgèkeurt, dat door haare Koninglyke Hoogheid de ordre van de Jarretaire voor zyne Hoogheid werde geaccepteert. Den 1. Juny 1752.

Pe Heer Bout, ter Vergaderinge praefideerendc, heeft aan haar Hoogh Mog. voorgedraagen, dat haare Koninghlycke Hoogheyd aan hem heeft gecommuniceert, dat zyn Majefteyt de Koningh van Groot-Brittannien zyn Hoogheyd den Heere Prince Willem van Orange en Nasfau vereert hadde met de ordre van de Jarretaire, met dispenfatie van den Eed en van de onderhoudingh der Ceremoniën , Conditiën en Obligatien van defelve ordre, in dier voegen als de voorige Heeren Princen van Orange en Nasfau, gïorieufer Memorie , daar van gedispenfeert zyn geweest.

Dat Hooghstgedaghte Haare Koninghlycke Hoogheyd de voorfchreeve ordre voor zyn Hoogheyd den Heere Prince Willem niet hadde willen accepteeren, zonder daar van kennisfe te geeven aan haar Hoogh Mogende, en der zeiver goedé meeninge en intentie daar omtrent te vemeemen.

Dat Hooghstgedaghte Haare Koninghlycke Hoogheyd ook verfoght hadde, dat, in cas van acceptatie, haar Hoogh Mogende door eenige Heeren Gedeputeerden uyt haare Vergaderinge de Ceremonie van het inftalleeren van zyn Hoogheyd op de Orangezaal in het Huys in 't Bosch zouden willen bywoonen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, mits deefen te verfoecken den Heer Bout, ter Vergaderinge prxfideerende, om Haare JConmghlycke Hoogheyd te bedanken voor de voorfchreeve obligeante communicatie, met betuyginge, dat het aan haar Hoog Mogende ten uyterften aangenaam zal weefen, dat Hooghstgedaghte Haare Ko¬

ninghlycke Hoogheyd de voorfchreeve ordre voor zyn Hoogheyd den Heere Prince Willem accepteert, op den zeiven voet als de voorige Heere Princen vari Orange en Nasfau, gïorieufer Memorie, die ordre hebben aangenoomen.

En werden voorts de Heeren van Lynden tot Resfen, van Heeckeren tot den Brantzenborgh, Bentinck, van der Duyn, van der Does, Raadpenfionaris Stevn, Mogge van Renesfe, Bout, d'Ablaing van Giesfenburgh, van Uitenhove tot Bottefteyn, van Aylva, van Itsma, van Paöand, Scriverius, Alftorphius en Rengers van Farmfum, met den Griffier Fagel, verfoght en gecommitteert, de ceremoniën van het inftalleeren van zyn Hoogheyd op de Orange-Zaal in het Huys irA Bosch te willen bywoonen.

De Heerèn Gedeputeerden van de Provincie van Gelderland, Zeeland, Utreght, Vriesland, Overysfel en Stad en Lande, hebben verklaart, niet te verftaan, dat door het benoemen van een dubbeld getal van Heeren tot de voorfchreeve Comisfie door die van Holland en-Westvriesland de minfte prejuditie kan werden toegebraght aan het reght van egaliteyt, het welck aan alle de Provinciën respecïwelyck competeert, maar figh by allé occafien defelve faculteyt te referveeren. Veifoeckende zy Heeren Gedeputeerden, dat

hec Betbgne Jen zeeven en cwindghilen July

zeeventien honderd aght en veertigh by haar Hoogh Mogende gedecemeert, ten fpoedighften gehouden, en dit poinct eenmaal finaalyk gereguleert mooge werden.

37. Refolutie van de Staten Generaal, op eene Me¬

morie van den Heer Torke, waar by dezélve aan haar Hoog Mog. kennis geeft • van de eleclie van zyne Hoogheid tot medelid der: ordre van de Jarretiere. Den 2. Juny 1752. Y J

De Heer Bout, ter Vergaderinge prsefideerende, heeft aan haar Hoogh Mogende voorgedraagen en bekend gemaackt, dat de Heer Yorke, Minister Plenipotentiaris van zyne Majefteyt, den Koningh van Groot Brittannien, by hem was geweest, en aaii hem overgegecven hadde een Memorie, waar by aan haar Hoogh Mogende kennis geeft van de electie van zyn Hoogheyd den Heere Prince van Orange en Nasfau tot Meedelid van de Edele Ordre van de Jarretiere, met dispenfatie van de Ceremoniën en Obligatien van de Ordre, welcke ftrydigh zouden kunnen weefen met de gebruyeken van de Re-

publicq; volgende de voorfchreeve Memorie hier na geinfereert.

Hauts & Puisfants Seigneurs !

Le Souffigné Miniftre Plenipotentiaire de ft Majefté Brittannique a 1'honneur de notifier a VösHautes Puillances, que le Roi fon Mait're, corame Souverain du trés Noble Ordre de la jarretiere, elu par les Suffiages unanimes des Chevaliers Confrères, fon Alteffe Serenilfime le Prince d'Orange, Stadhouder Hereditaire , Capitaihe & Amiral General des Provinces Unies, pourAflbcié de ce Noble Ordre. E 2 En