is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de [...] Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ceremonieele Wetten en Obfervantien.

55

en Admiraal Generaal van de Geünieerde Provinciën , met verdere byvoeging, dat zyne Hoogheid hoopte, dat de droefheid, waar van hoogst defelve zig gevoeligst getroffen vond, door dit verlies, zoo zwaar en accablant voor het Vorstlyke Huis, als important en lmftueus voor deefe Provincie en voor den Staat in het algemeen, eenige verfagting zoude moogen vinden in het deel, het geene zyn Hoogheid zig verfeekerde, dat haar Edele Groot Mogende daar in wel zouden willen neemen; zoo als het aan zyn Hoogheid insgelyks tot geen geringe vertroostinge zoude verftrekken, wanneer haar Edele Groot Mogende , gelyk zyne Hoogheid vastelyk vertrouwde, voor de Vorstelyke Kinderen, welke de zaalige Vorstinne eenige weinige oogenblikken voor haar overlyden, en genoegfaammetftervende lippen, zyn Hoogheid op het nadrukkelykste veriögt had, aan de geneegentheid cn vriendfchap van haar Edele Groot Mogende te willen aanbeveelen, wel zouden willen continueeren de zonderlinge liefde, die haar

Edele Groot Mogende, zoo aan wylen haare Koninglyke Hoogheid, als bevoorens aan haare Doorlugtigen Gemaal, in der zeiver leeven hadden toegedi aagen, en tot onderhouding van welke zyn Hoogheid de Heer Hertog altoos het zyne zoude toebrengen;

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de voorfz. MisflVQ in civile termen zal worden beantwoord, en by het zelve antwoord te gelyk betuigt, dat haar Edele Groot Mogende by voorkoomende geleegcntheeden altoos zullen betoonen. derfelver liefde en geneegentheid voor hoogstgemelde haare Hoogheeden; waar van zy by derfelver Refolutie van den 13 deefer overtuigende blyken hebben gegeeven; met verdere byvoeging, dat aan haar Edele Groot Mogende byzonder aangenaam is geweest de betuiginge door zyn Hoogheid den Heere Hertog van Brunswyk daar neevens gedaan, waar j op haar Edele Groot Mogende zig ten vollen vertrouwen.

49. Refolutie van de Staaten Generaal, wegens het

aanneemen yan dcn rouw door haar Hoog Mogenden, en derzelver Ministers, over het affterven van haare Koninglyke Hoogheid. Den 17 Jamiary 1759.

Is gehoord het rapport van de Heeren Vlaardingerwoud, en andere haar Hoog Mogende Gedeputeerden tot de faacken van de Placaaten en Reglementen, hebbende geëxamineert en overwoogen, op wat manier den Rouw over het droevig afiferven van haare Koninglyke Hoogheid, gïorieufer memorie, behoord te worden aangenoomen, en de Retrocta ter materie dienende nagefien.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de Heeren Gedeputeerden van de respeétive Provinciën ter Vergaderinge van haar Hoogh Mogende, haar zullen kleeden in den grooten Rouw, alles tot laste van ieder Provincie , en dat hier van de respedtive Provinciën zullen werden geadverteert, met verfoek om ordre te willen ftellen op het betaalen van den voorfchreeven Rouw, en haare Gedeputeerden daar van te dedom-

mageeren, gelyk in dusdanige voorvallen voor deefen in de jaaren vyftien honderd vier en

\ ta&htigh, zestien vonderd vyf en twintigh, zestien honderd zeeven en veertig, zestien honderd vyf en zeventig, zestien honderd

/ vyf en neegentigh, zceventien honderd een en vyftig, is gefchied; dat aangaande den

1 Rouw van haar Hoogh Mogenden Griffier, den Gommis, Agent, Hofmeester, Kamerbewaarders en Deurwaarder van de Griffie, defelve daar voor zullen genieten, de Griffier drie honderd Guldens, de Commis, Agent en Hofmeester, ieder twee honderd vyftigh Guldens, en de Kamerbewaarders en Deurwaarder van de Griffie, ieder vyf en zeeventig Guldens, daar van de Raad van Staate verfogt word ten haaren behoeve respe&ive de noodige ordonnantiën te doen depecheeren.

50. Refolutie van de Staaten Generaal, om het Lyk

van haare Koninglyke Hoogheid ten kosten van den Lande te begraven. Den 19 January 1759.

By refiimde gedelibereerd zynde op het geproponeerde door de Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Gelderland, ter vergadering gedaan, waar by defelve aan haar Hoogh Mogende hebben voorgedraagen en in bedencken gegeeven, of niet tot betooning van de geneegendheid en aghting, die de Staat

voor de dierbaare Perfoon Van wylen haare Koninghlycke Hoogheid, ontfterffefyker gedaghtenisfe, heeft gehad, en tot bewys van eer en respect voor hooghstdesfelfs Memorie, by haar Hoog Mogende gerefolveert behoord te werden, dat het Lyck van haar Koninghlyke Hoogheid ten kosten van de gela-

ment-