is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de [...] Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordres, en Reglementen van Staat.

97

24.

Refolutie van de .Gecommitteerde Raaden, om

voortaan geene eertitulen in Requesten, aan hun Edele Mog. te prefent eer en, te admitteer en. Den 24 July 1754.

Ts, na voorgaande deliberatie, by eenpaariI ge advifen van alle de prefente Leeden, en om goede infigten, in navolginge van haar Edele Groot Mog. Refolutie van den 20 Maart i<557 , verftaan en gerefolvecrd, dat van nu voortaan alle Perfonagien of Perfoonen van hooge of laage qualiteit, Onderdanen van haar Edele Groot Mog., of andere particulieren, zonder onderfcheid, voor haar particulier iets hebbende aafi haar Édele Mog. te remonftreeren of te verzoeken, het zelve zullen hebben te doen by Requesten in termen van fupplicatie, en met demonftratie van behoorlyk refpect of onderdanigheyd, zonder dat de Supplianten of Vertoonders hun zelve in de voorfchreeve Requesten voor haare naamen zullen hebben te adfcribeeren eenige ecrtitalen, het zy van Jonkheer, Heere, Grave, Prince, of diergelyke; maar alleenlyk te ftellen haare bloote naamen, en agter defelve haare woonplaatfe, Heerlykheid, Ampt en Bediemhge, of andere alfulke wettige qualiteit, waar meede defelve kennelyk van anderen zullen konnen werden onderfcheiden.

En werd de Secretaris in der tyd het Col-' legie van haar Edele Mog., waarnemende, by deefe wel expresfclyk belast en bevoolen geene Requesten, Remonftrantien of Vertogen, die hy zal weeten, contrarie het geen voorfchreeve is, te wezen ingefteldt, aan te nemen, of anderfins defelve by inadvertentie aangenoomen hebbende, zoo haast hy het abuis zal bemerken, aan haar Edele Mog. niet voor te dragen of verder voorteleefen, maar defelve wederom uit te geven om na de bovenftaande Refolutie van haar Edele Mog. gedresfeert te worden.

En zal Extract, deefer worden gegeeven aan de Secretarisfen Boey en van der Straten, om te dienen tot derfelver narigt, en voorts worden gedrukt, mitsgaders uitgegeeven- aan de Heeren, althans gecommitteert, en in het vervolg gecommitteert zullende worden in haar Edele Mog. Collegie, mitsgaders de Procureurs voor haar Edele Mog. Collegie occupeereade, om te dienen tot derfelver narigt.

25.

Refolutie van de Staaten Generaal, vuegens het

afleggen van den Eed op het Placaat van den 10 De* cemb. i-7i$. door 4e Gedeputeerden in de Vergadering van hun Hoog Mog. Den 8 Novemb. 1754.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan, dat tot beeter en eenpaariger obfervantie van haar Hoogh. Mogende Refolutie van den tienden December zeeventien honderd vyftien, de Heeren Gedeputeerden

in de Vergaderinge van haar Hoogh Mogende voortaan, alvoorens hunne fesfie te neemen, zullen afleggen den Eed op het Placaat van den tienden December feeventien honderd vyftien.

26. Refolutie van de Staaten Generaal, om de Nieu-

wejaaren, volgens de hier na geinfereerde Lyste, uyttedeelen. Den 4 Decemh. 17 <±.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan, dat de Nieuwe - Jaaren zullen werden uitgedeelt, volgens ende in conformiteit van de Lyste hier na geinfereerd, ende dienvolgende daarop ordonnantie gedepecheerd werden.

Lyst van de Nieuwe-Jaaren.

Guldens.

De Ordinaris Clercquen van de

Griffie. . . . . . . ƒ 25-0-0

De Commisfaris Otto Koetfch. . 30-0-0

VIII Deel

Guldens.

De Deurwaarders van haar Hoogh Mogende vyf en twintigh Guldens, te faamen ƒ 50-0-

Hendrikvan Goor, Deurwaarder van de Griffie, ƒ 18-0-0

Noch volgens haar Hoogh Mog. Refolutie van den vierden January festien honderd zeeven en zestig , voor het beforgen en ftellen van het Horologie in haar Hoogh

N Mog.