Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betreffende de Kerken-ordeiimg. ggj*

2. Refolutie van de Staaten van Ho/land, wee¬

gens het Recht yan Palronaatfchap der AmbacHttPPeeren, &c> zoo voor als na de Reformatie. Den 24 Augustus 1589.

TT\e Staaten van Holland hebben verftaan en verklaard, dat de particuliere Heeren , en andere Perfoonen binnen den voorfchreeven Lande, die voor date van den Oorlog recht van Nominatie en Prefentatie van Dienaars van de Kerken gehad hebben, niet verkort zullen moogen worden, nog geprejudicieert by eenige Synodale of Clasücale Ver-

3-

Allbo Schout, Ambagtsbewaarders eri Scheepenen van Aelsmeer, voor hen zeiven en uit den naam van de gemeene Ingezeetenen aldaar, de Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland te kennen gegeeven hebbende, dat hen in Martio laastleeden by defelve Gecommitteerde Raaden belast is geweest, op de repartie van de Kerke tot Aelsmeer te voorfien, door dien defelve anderfints gefchaapen Zoude zyn te vervallen, en geheelyk te ruineeren en vergaan, en de penningen daar toe noodig zynde, te moogen vinden by de bequaamfte weegen en middelen; volgende welken de Supplianten by gemeene bewilliging en confent, .. / zoo van de Wet, als van de gemeene Gebuuren van Aelsmeer geëligeert hadden, en gecommitteert agt bequaame perfoonen, die onder haaren geftaafden eede, na haare beste kennisfe en weetenfehap feekere taxatie, reparatie en ommeüag gemaakt hadden, ter fomme van veertien duifend twee en veertig ponden, van veertig grooten het pond, en by de voorfz. Wethouders en Buuren voorts noodig bevonden de eene helft van dien te doen betaalen den 1 Juny, en de andere helft den 1 Augustus, beide eerst koomende, en indien de voornoemde bewilligde fomme bevonden word niet genoegfaam te zyn tot de voorfz. reparatie, bewilligt hadden, dat men als dan nog een geregt vierdepart van dien zoude ommeftaan en colleóteeren; gemerkt tot de voornoemde Kerke geen inkomften van Renten, Landen of anderfints zyn fpeóteerende; en nadien de voorfchreeve reparatien noodelyk binnen deefen bequame fayfoene diende gevordert, en overfulks den voorfz. ommeflag

gaderingen, nog anderfints in haarluider gé* regtigheid van Nominatie' en Prefentatie van de Predikanten, mits dat by dezelve geen Predikanten zullen worden aangenoomen , dan die by de Ciasfis van de piaatfen alvoorens zullen weezen geëxamineert, en bekend te weezen gezont in leer en leeven.

met den eerften gedaan, en de penningen van dien gecolleóleert en geinnet, verfoekende daar omme approbatie en confirmatie van den voorfz. ommeflag, volgende den Quohiere by de Supplianten overgeleevert, en voorts confent en authorifatie, om defelve te mogen doen colleóteeren , innen en ook executeeren, is het nood, by parate executie, als des gemeene Lands penningen, by alfulke Perfoonen, als de Supplianten daar toe zullen cómmitteeren;

Hebben de Gecommitteerde Raaden voornoemt : in aanfieninge van de noodelykheid der zaake aangaande de reparatie van de voorfchreeve Kerke, en dat de penningen daar toe by ommeflag gevonden en gefurneert moeten werden, de Supplianten alhier geconfenteert, geoctroyeert en geauthonïèert confenteeren, octroyeeren en authofifeeren by deefen, de voorfchreeve penningen, die tót reparatie' en opmaakinge van de voorfchreeve Kerke tot Aelsmeer zullen noodig weefen, te mogen omllaan, vinden, en doen contribueeren over de gemeene Ingefeetenen van den Banne en Parochie Van Aelsmeer, het zy Eigenaars of Bruikers, zonder dat de Eigenaars of Bruikers, daar buiten gezeeten, in den zeiven ommeflag of de onkosten voorfz. zullen gehouden weefen; en dat voorts de Supplianten de penningen van de voornoemde geoctroyeerde en geconfenteerde ommeflag zullen moogen innen en executeeren als des gemeene Lands penningen, mits dat de voorfz. penningen alleenlyk tot reparatie en opmaakinge van de voorfz. Kerke zullen werden geëmployeert, en dat daar of by de Supplianten verantwoord zal worden ten overftaan van de Gecommiteerden van de Staaten.

Confent en Authorifatie van Gecommitteerd®

Raaden tot den ommefag der penningen, noodig tot de reparatie yan de Kerke tot Aelsmeer. Den 11 Mey 1595*

VIII. Deel.

Vy

Re-

Sluiten