Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betreffende de Kerken ordening.

ven, met toefendingc van defelve Refolutie, omme haar daar na te reguleeren, ten ware dat het welgemelte Bof reden had ter contra-

Op de Requeste van de Ciasfis van Leyden en Neder-Rhynland; Is na deliberatie goedgevonden, dat aan dezelve zal worden betaald de fomme van agt honderd en agt guldens, over de onkosten gedoogt in 't Kerkelyk different van Woubrugge, met dien verftandc, dat na date van deze zoodanige onkosten tot laste van den Staat niet en zullen

8.

Is geleefen een Brief van de Lïeeren Gecommitteerde Raaden van den NoorderQuartiere, in dato den zes en twintigften der voorleeden maand November, wefende responfief op den Brief van haar Edele Groot Mog. van den 29 September voorleden, hebbende tot Bylage gehad de refcriptie van den Hove Provinciaal, wegens het intrecken van zeeker Mandament Poenaal, by de Regeerders van de Niedorpen, op ende jeegens de Kerkmeefteren aldaar geimpetreert; waar by zynde geleefen de Refolutie van haar Edele

9*

Zyn in de Vergaderinge gekomen vyf Ge; deputeerden van de Zuyd ende NoordHollandfche Synode, ende hebben aan haar Edele Groot Mog. zoo mondeling als fchriftelyk omftandelyken gereprefenteert de vermetele ftoutheid ende exorbitant bedryf van de Pausgefinden in de Meyerye van den Bosch,

339

riet waar op zy haar Edele Groot Mog.met den eerften zullen hebben te referibceren.

worden aangenoomen, nog van de een nog van de andere' zyde, dan na fpeciale' deliberatie en formeele Refolutie dienthalven te neemen.

[NB. Ziet wegens diergelyke gevallen de Refolutien van den 29 Mey 1743. en 8 Maart 1754.]

Groot Mog. van den 4 October 1625, op het voorfchreeve fubject ftaande, .ende het zelve decideerende; Is naa deliberatie goedgevonden, dat het Plof Provinciaal zal werden aangefchreven, ten einde het opgemelde Mandament Poenaal werde ingetogen, zonder zig met diergelyke differenten, over Geeftelyke Goederen ontftaande, meer te bemoeijen, maar defelve te laten ter judicature en kennisfe , zoo in 't posfesfoir, als in 't petitoir, volgens de opgemelte Refolutie van den 4 October 1625.

om te beletten den loop des Èvangeliums, ende reformatie aldaar, voorflaande tot remedie van dien zonderlinge twee po/néten, te weten het weeren van de Papen, mitsgaders de Papisten Officieren, Secretarisfen, &c. ten tweeden, van nieuws recommanderende het vermeerderen van de Tractementeu van de Vv a Pre-

Refolutie van de Staaten van Holland, no*

pens de betalinge der onkosten van de Ciasfis van Leyden over het Kerkelyk different van IFoubrugge. Den aj November 164.8. — [Ziet nopens dit different de Refolutien van den 20 July 1635. en 20 December 1647.' in 't 2de Deel van 't Kerkcl. PI. Boek, pag. 326 en 360.]

Refolutie van de Staaten van Holland, zuaar

by den Hove Provinciaal is aangefchreeven haar Mandament Poenaal, aan Regeerders van Niedorp tegens Kerkmeefteren aldaar verleent, in te trekken, zonder zig met diergelyke differenten over Geeflelyke Goederen meer te bemoeijen. Den 4 December 1648.

Refolutie van de Staaten van Holland, raa*

kende de exorbitantie en ftoutheid van de Pausgegefmden, en de augmentatie Van de Tra&ementen der Predikanten ten platten Lande, met een f omme van vyftig guldens; als mede een Ampliatie van het Kindergeld voor het' vyfde Kind tot het agt ft e incluis. Den 3 December 1649.

Sluiten