is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de [...] Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crimineele Juftitie en Rechtsvordering. ^

èè* Refolutie van de Staaten Generaal\ waar bi

aan haare Koninglyke Hoogheid, gëduurende de minderjarigheid van den Heere Prince van Oranee werd gedefereert het verleenen van Pantonnen ed Gratiën over de Generaliteit. Den 19 November 1751.

De Heer Buteux * tef Vergadering prtefideerende, heeft aan haar Hoogh Mogende voorgedraagen, dac haar Hoogh Mogende op den neegen en twintighften Mey zeeventien honderd zeeven en veertigh aan zyne Hoogheyd den Heere Prince van Orange en Nasfau, hooghlofFelycker gedaghtenis, by zeeckere Acte doenmaals gedepecheefc, hadden gedefereerc het verleenen van remisfien, pardonnen en gratiën over het Resfort en Jurisdiétie van den Raade van Braband, refideerende alhier in den Hage-, mitsgaders over de Stad Maastright, het Resfort en Jurisdiétie van dien, als ook over de Graaffchap van den Vroenhove, ftellende mitsdien haar Floogh Mogende in bedencken, of de voorfchreeve Aéte als nu ten behoeve en op naam van zyne Hoogheyd, den jegenwoordigen Heere Prince van Orange en Nasfau niet behoorde gerenoveert te werden, en of de executie van het voorfchreeve reght niet aan haare Koninghlycke Hoogheyd Mevrouwe de Princesfe Douariere, in qualiteyt als Gouvernante en Vooghdesfe van hooghstgemelden Heere Prince, gëduurende de mmderjaarigheyd van meer hooghstgemelden Heere Prince gelaaten behoorde te werden.

Waar op gedelibereerd zynde, 4's goedgevonden en verftaan, dat de voorfchreeve Acte ten behoeve en op den naam van hooggemelde zyne Hoogheyd zal werden vernieuwt, en meede geëxtendeert over het Resfort en Jurisdiétie, zoo van den Raad Van Vlaanderen^ als van het Hof van het OvCrqua tier van Gelderland, en dat de executie van het voorfchreeve reght, gëduurende de minderjaadgheyd van zyne Hoogheyd gelaaten zal werden aan haare Koninghlycke Hoogheyd Mevrouwe de Princesfe Douariere, behoudelyck noghtans , dat voor de gemelde Raaden van Braband en Vlaanderen, en het Overquartier van Gelderland refpeétive geprocedeerc zal werden tot interinement van de voorfchreeve remisiien, pardonnen en gratiën, daar toe de Raad van Braband, voor zoo veel haar aangaat, dë Jurisdiétie en het Resfort van de gemelde Stad Maastright, en van den gemelden Graaffchappe van den Vroenhove, fpecialyk werd gedelegueert;

Zul'ende haar Ë. hier van Extraét toegefonden werden b om te ftrekken tot narightinge, en wyders te dienen zulcks en daar het behoort.

^3* Refolutie van de Staaten Generaal\ Waar by

word afgeweezen een verzoek van Scheepenen van 's Bosch, om aan zeekere vyf geapprehendeerde perfoonen derfelver langduurige gevangenisfe voor ftrafe te mogen toereekenen. Den 30 December 1751.

Is gehoord het rapport van de Fleeren van Lynden tot Resfen, en andere haar Hoogh Mogende Gedeputeerden tot de zaacken van de Placaaten en Reglementen, hebbende, ingevolge en tor voldoeninge van haar Hoogh Mogende Refolutie Commisforiaal van den een en twintighften deefer loopende maand, geëxamineert een Misfive van den Raad van Braband, gefchreeven alhier in den Hage dert twintighften daar te vóoren, houdende, in gevolge en ter voldoeninge van haar Hoogh Mogende Refolutien van den vyftienden October en twintighften November laatstleeden, derfelver Advis op twee Misfives van Scheepenen der Hoofdftad 's Flertogenbosch, gefchreeven aldaar den veertienden Oélober en neegentienden November daar te vooren respeétive , in bedencken geevende, en verfoec¬

kende gequalificeert te werden, omme aati vyf geapprehendeerde perfoonen daar by .vermeld, haare langhduurige gevangenisfe voor ftraffe te moogen toereeckenen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaau, dat aan de gemelde Scheepenen op beyde de vóorfchreéve Misfives zal werden gerefcribeert en aangefchreeven, dat zy de vyf perfoonen in hunne Misfives vermeld^ volgens het neegende Articul van het Placaat van haar Hoogh Mogende van den eerften April Zeeventien honderd aght en dertigh moeten ftraffen, zonder dat des aangaande in deefen eenige veranderinge zal kunnen plaats hebben^ uyt confideratien van de langhduurige gevangenisfe , waar inne defelve Vyf perfoonen zyri geweest.

Cccce g