Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raakende de

nitie voor den tyd van drie jaaren, zoo dat de Verkryger na expiratie van de eerfte drie jaaren, continuatie voor gelyken tyd van drie jaaren zoude moeten verfoeken, en daar in van drie tot drie jaaren continueeren.

En houdende de voorfchreeve Misfive laatftelyk het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden op de Misfive van Drosfaart en Hoog-Dykheemraad, mitsgaders Auditeuren der Reekeningen 'sLands van Vianen, ter Vergadering van haar Edele Groot Mogende ingekoomen den 27 February laatstleeden , behelfende de reedenen waarom zy meenen, dat Hermanus van Noorle tot de voorfchreeve vaceerende Hoog-Dykheemraadplaatfe niet zoude behooren te worden aangefteld.

Waarop gedelibereerd zynde, hebben haar Edele Groot Mog. tot de voorfz. vaceerende Hoog-Dykheemraadsplaatfe 'sLands van Vianen aangefteld

HERMANUS van NOORLE,

voor den tyd van drie jaaren, mits, ingevolge van de offerte door hem gedaan, betaalende

Domeinen. 807

een jaarlykfehe recognitie van een honderd en zestig guldens, en na expiratie van de voorfchreeve drie jaaren continuatie verfoekende, en daar in van drie tot drie jaaren continueerende.

Waar van ten zynen behoeve behoorlyke Commisfie zal worden gedepecheei t, mits alvoorens doende den Eed van zuivering, dat hy tot bekooming van het voorfz. Ampt, booven de gemelde honderd en zestig guldens jaarlyks, niets belooft of gegeeven heeft, of belooven of geeven zal, directelyk of indireételyk.

En is wyders goedgevonden en verftaan by alteratie van haar Edele Groot Mogende voorgemelde Refolutie van den 16 October 1737. vast te ftellen, dat de openvallende Ampten in het Domein van Vianen voortaan zullen worden begeeven op een jaarlykfehe recognitie alleen voor den tyd van drie jaaren, zoo dat de Verkryger na expiratie van de eerfte drie jaaren, continuatie voor gelyken tyd van drie jaaren zal moeten verfoeken, en daar in van drie tot drie jaaren continueeren; blyvende defelve Refolutie van den id October 1737. voor het overige in haar geheel.

,. Refolutie vm de Staaten van Holland, be*

^ trekkelyk het penfioneeren van de oude en vermink¬

te Postillons. Den 28 Mey 1750.

By refumtie gedelibereerd zynde op de Misfive van de Heeren haar Edele Groot Mogende Commisfarisfen der Posteryen, ter Vergadering ingekoomen den 2 der voorleede maand, tendeerende om aan oude en verminkte Postillons, die zig wel gequeeten hebben, penfioen te moogen toeleggen.

Is goedgevonden en verftaan, de Heeren Commisfarisfen der Posteryen mits deefe te authorifeeren, om aan zoodanige Postillons, dewelke zullen hebben bereikt den ouderdom van vyftig jaaren, en in dienst zullen zyn geweest den tyd van vyftien jaaren, of die m 'sLands dienst verminkt zouden moogen worden , tot een penfioen jaarlyks toe te leggen een fomme van dertig ftuivers 's weeks, des dat zy Heeren Commisfarisfen by het doen van nieuwe aanbefteedingen der Ritten de Post¬

houders zullen verpligten om haare Postillons beeter te beloonen, en om geen Postillons aan te neemen en te gebruiken ouder dan vyf en dertig jaaren, en conditioneeren, dat defelve aan de Hoofd commifen van de Comptoiren der Posteryen respeétivelyk vooraf zullen moeten worden geprefenteert, en by defelve geapprobeert, en dat zy Postillons tot het genieten van het Penfioen niet zullen mogen Vorden geadmitteert, dan na dat zy wel en getrouwelyk zullen hebben gediend den tyd van vyftien jaaren, namentlyk in het geval van ouderdom of kragteloosheidin den zwaaren dienst, die zy by nagt en ontyde moeten presteeren, en dat in het geval van Verminktheid het ter arbitrage van haar Heeren Commisfarisfen zal ftaan, of de Verminkte het Penfioen verdiend of niet.

VIII- Deel.

Xxxxx

Sluiten