Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raakende de Domeinen. gpo

Transport ƒ ióbo'oo |

Eerfte generaal Departement; bevattende de Hamburger4 en Keulfche Expeditien, daar in

Ken Hoofd-Commis op een jaarlyks

Traclement van . ——. iooo o o Een Onder-Commis op ——. 800 0 0 Een Onder-Commis op —— 70000 NB. Deefe twee laatfte hebben! uit de Emolumenten, die de; Koopluiden voor het houden derj Reekeningen van de Briefporten! en franqueeringen jaarlyks ter; fomme van tusfehen de drie enj vier duyfend guldens gewoon; zyn geweest te geeven, genoo-j ten zes honderd tagtig guldens boven de gementioneerde Traétementen, en moeten derhal-! ven zoo lang zy leeven die fom-j \ me daar uit trekken. ] Agt Beftelders, waar van de twee| oudfte in het Comptoir moeten] werken als Onder-Commifen, ten/ minften om de Reekeningen derj Koopluiden te houden, ieder a ' zeeven guldens 's weeks, iê 291200 Deefe agt Beftelders zullen onder den haare deelen de Emolumenten der Koopluiden, mits dat de twee oudfte of kundigfte in het vervolg zullen hebben uit de voorfz. Emolumenten 's jaars vyftig guldens meerder dan de zes jongfte; maar voor het jegenwoordige zal alles blyven op den ouden voet, om de Emolumenten te employeeren tot fupplement aan de twee eerfte Onder-Commifen; en de twee jongfte Onder-Commifen, dewelke daar uit profyt hebben genooten, zullen jaarlyks, voor! haar meerder werk, uit de Emolumenten honderd guldens! genieten.

Dus dan immediaat hier een' Beftelder zal moeten werden aangeftelt.

Tweede Generaale Departement bevattende de Expeditien op Braband, Vrankryk, Spanjen en Portugal, als meede op GrootBrittannien, daar in

Een Hoofd Commis op een jaarlyks

Tactement van ■ 1000 op

Een onder Commis op —— ■ . 800 o © Een onder Commife op — —— 450 ojo

Transporteere f9262 'p.o

Transport f9262 0*0 Deefe laatfte zal altoos weefen Castelynfche met de Emolumenten, dewelke de jegenwoordige Onder - Commie fe geniet, en die hier aan geannexeert zullen blyven.

Zes Beftelders, ieder a zeeven Gul- ,

dens 'sweeks, bedraagt 218400

NB. De beftellinge van dit Generaal Departement zal continueeren waargenoomen te worden door vier Beftelders met haar knegts, zoo als nu aétueel gefchied ; dog in het vervolg zullen 'er in plaats van vier, zes Beftelders zyn, ieder op zeeven Guldens 'sweeks, en de Emolumenten voor het houden der Reekeningen van de koopluiden onder haar verdeeld worden; en zullen by vacature telkens in plaats van een, twee nieuwe aangeftelt worden, tot driemaal toe; en de Vacature van den laatften der vier Beftel-J ders zal niet weder worden vervult, maar verdorven blyven: En zullen de twee invallende nieuwe altoos de profyten, dewelke de oude gehad heeft, in welkers plaatfe zy koomen, met haar beiden verdeelen.

Derde generaal Departement, bevattende alle de binnenlandfche Expeditien, als meede die op en van Texel, daar in

Een Hoofd - Commis op een jaarlyks

Traétement van - ■ 1000 o o

Een onder-Commis op .1. 8000 0

Een onder-Commis op • 700J00 Zes Beftelders ieder h neegen Gul- j j dens'sweeks, bedraagt ———.2808:00 NB. Vermits de drie jegenswoordige Beftelders met zes noodhulpen op den ouden voet blyven , zullen by verfterf van een der Beftelders ieder reis van Vacatuure twee nieuwe worden aangeftelt, en vermits in dit Departement genoegfaam geen Emolumenten aan derfelver werk geannexeert zyn, en dewelke nogtans alle morgens beftelling te doen hebben, zoo is om die reeden derfelver weekelyks loon zoo veel hooger genoomen.

Twee Beftelders voor de Texelfche zaaken zullen genieten (boven en behalven de profyten van de koopluiden) te zaamen —— > ■ | 43600

Transporteere ƒ 17 ipo-olo Xxxxx 2 Twee

Sluiten