Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raakende de Domeinen. pcü

18.

Placaat van de Staaten van Zeeland, ter ont.

dekkinge van Tienden, Ambagts-portien en Leenlanden , by faute van capabel lloir, of Verhef, aan de Domeinen vervallen. Den 30. April 1759.

De Staaten van Zeelandt; Allen den geenen die dezen zullen zien, of hooren reezen, Salut! Doen te weten: dat federt eenige jaaren herwaards, verfcheide Tienden, Ambagts-portien, en Leenlanden, by faute van Capabel Hoir, of Verbef, aan onze Domeinen zyn vervallen; dewelke, thans niet minder vindelyk zynde, door Particulieren, onregtmaatig, en zonder eenigen wettigen Titul, in prajuditie, en ter verkortinge van de Gemeene Zaake, worden bezeeten: zoo is 't; dat Wy ter ontdekkinge van zoodanige verduifterde Leengoederen, hebben goedgevonden te ftatueeren, gelyk Wy ftatueeren by deezen: dat die geenen, die eenige Tienden, Ambagts-portien, of Leenlanden, by faute van Capabel Hoir, of Verhef, aan Onze Domeinen vervallen, en by Particulieren bezeeten wordende, zullen ontdekken, en aangeeven, ten dien effeéte, dat Wy dezelve wederom konnen recouvreeTen; voor een Praemie zullen genieten een derde van de waarde van zoodanige ontdekte, en aangegeevene Tienden, Ambagts-portien, of Leenlanden; onder belofte, en toezegginge, dat de naamen van zoodanige Ontdekkers, indien zy zulks begeeren, en het gevoeglyk kan gefchieden, zullen worden gefecreteert.

En worden alle die geenen, die zoodanige aan Onze Domeinen vervallene Tienden, Ambagts-portien, of Leenlanden, mogten bezitten, by deezen ernftig gewaarfchouwd, en

gelast; naamentfyk die binnen deeze Provincie woonen, binnen den tyd van zes Maanden; en die buiten de Provincie woonen, binnen den tyd van twaalf Maanden; refpeétive , naa de publicatie deezes, de voorfchreve Goederen, als nog aan te geeven: onder belofte van het genot van een derde van de waarde dier Goederen; en dat daar en boven de gepercipieerde revenuës voor zig zullen mogen behouden: zullende daar en tegen die geenen, die de voorfchreve aangeevingen laater koomen ce doen, de beloofde Prsemie verliezen: en dezulken, die daar van in het geheel in gebreeken mogten blyven, en dezelve Goederen naaderbandt ontdekt wordende, vervallen in een mulcte, ter fomme van een derde van de waarde der ontdekte vervallene Tienden, Ambagts-portien, of Leenlanden; voor zoo verre zy niet zullen konnen bewyzen, dezelve fpecialyk by wettigen Titul, en ter goeder trouwe te hebben gèacquireert: in welken gevalle , zy wel van de voorlchréve boete zullen weezen beVrydt, dog zullen de Tienden, Ambagts-portien, en Leenlanden, niet te min, in het geheel , de Domeinen deezer Provincie worden geincorporeert.

En op dat niemandt hier van eenige ignorantie zoude konnen pretendeeren, zal deeze alomme worden gepubliceert, en geaffigeert, ter plaatfe daar men gewoon is zoodanige publicatie, en affictie te doen.

Aldus gedaan en gearrefteert, ter Vergaderinge van de Edele Mogende Heeren Staaten van Zeelandt, in 't Hof aldaar, tot Middelburg den 30 April 1759.

(Onderftondf)

Ter Ordonnantie van de Hooghgemelde Heeren Staaten ,

(Entk is geteekent,1)

W: van CITTERS.

Xxxxx 3 Con>

f

in hunne qualiteiten bereid te vergoeden de fchaade die 's Lands Domeinen en Finantien door het voorfchreeve abandonnement met én feedert het Jaar 1751 zouden moogen hebben gehad en gejeeden.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat in der Supplianten gedaane verfoek niet kan worden geueeden, en mitsdien het zelve te wyfen van de hand.

Sluiten