Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raakende de Domeinen.

9ö5

de differenten, die zeedert eenige jaaren herwaards, tusfehen de Provinciën van Holland en Zeeland, over het point der Limietfcheidinge op den Eilande van Overflacqué , waaren ontftaan, ingevolge de Articulen van Conventie door de Heeren van Leyden en Quarles, Gedeputeerden uit het Collegie van Gecommitteerde Raaden van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, de welgemelde Heeren de Beaufort en Secretaris van het Land, als Gedeputeerden uit het Collegie der Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, onder approbatie der Heeren Staaten van wederzydfche Provinciën, geflooten en onderteekent in het Jagt der Heeren Gecommitteerde Raaden van Holland, binnen de Haven van Sommelsdyk, op den n April 1759, en origineelyk neevens het boovengemelde Rapport overgelegt: wordende by deefe tot de voorfz. Conventie gerefereert, en defelve in alle haare Pointen en Articulen ge¬

houden van die kragt, als of defelve van woorde tot woorde hier waare geinfereert om het daar by geftipuleerde alfoo ter goeder trouwe nu en in het toekoomende te worden onderhouden en agtervolgt.

En is verder goedgevonden en verRaan dat deefe Refolutie, om te dienen voor Aéte van Ratificatie, zal worden geëxpedieert, onder het Zeegel ter zaaken van deefe Provincie , en gefonden aan de Heeren hunne Edele Mogende ordinaris Gedeputeerden ter Generaliteit, om door defelve, te zyner tyd, en wanneer daar toe aan voorfz. Heeren bequaame geleegentheid zal worden gegeeven, jegens de Ratificatie der Heeren Staaten van flolland en Westvriesland van het voorfchreeve geconvenieerde, te worden uitgewisfelt: waar toe welgemelde Heeren ordinaris Gedeputeerden by deefen worden geauthorifeert en gequalificeert.

(Onderftond,)

Accordeert met voorfz. Register.

(Was geteekent)

W. van C I T T E R S.

21.

Refolutie van de Staaten van Holland, tot

approbatie en ratificatie der bovengemelde Conventie* ï)en 16 Augustus 1759.

By refumtie gedelibereerd zynde op de Misfive Van de Heeren Gecommitteerde Raaden, gefchreeven alhier in den Hage den 8 Juny laatstleeden, en den 12 dito ter Vergadering ingekoomen, waar by defelve ter kennis en deliberatie van haar Edele Groot Mogende hebben gebragt de Conventie, welke derfelver Commisfirisfen, de Heeren van Leyden en Quarles, op den 11 April deefes jaars met Heeren Gecommitteerden van de Provincie van Zeeland over de contentieufe Limietfcheiding van het Territoir van haar Edele Groot Mogende en de Héerlykheid van Sommelsdyk op approbatie van de weederzydfche Heeren Staaten hadden geflooten, zynde neevens de voorfz. Misfive gevoegt een Kaart van de gereguleerde Limietfchei¬

ding , tot elucidatie van de gemelde Conventie geformeert, en waar by nader is geëxpreslèert, dat de Maate, waar van by de Conventie is gewag gemaakt, moet begreepen worden te zyn Rhynlandfche Maat; welke Conventie en Kaarte onder de Notulen van den 12 Juny deefes jaars zyn geinfereert.

Is goedgevonden en verftaan, de voorfchreeve Conventie te approbeeren en te ratificeeren, zoo als defelve geapprobeert en geratificeert word by deefe, en dat daar van aan de Heeren Staaten van Zeeland kennisfe zal worden gegeeven.

En werden mitsdien de Heeren Gecommitteerde Raaden verfogt, het geftipuleerde by de voorfz. Conventie in alle opfigten zyn executie te doen erlangen.

VIII. Deel.

Yyyyy

ZES-

Sluiten