Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raakende de Zeehonden, &c.

909

man prefent is, fchoon 'er al eenige van de Equipagie of Scheepsvolk mogten afgekomen en behouden zyn, zoo zullen zoodanig Schip of Goederen vallen en moeten komen onder de raagt, bewind en beheeringe van den Rentmeester, of zoodanig Ambagts-Heer, ofte hunne Geauthorifeerdens en Bedienden, om defelve (zoo veel mogelyk is) te bergen, conferveren, en ten profyte en voordeele van de ongeluckige Koopluiden en Reeders te beneficeren, makende daar van een ordentelyken Inventaris.

VIII.

De Goederen nat, vuyl en befilten zynde, zullen dezelve ten eerften moeten werden gedroogt, gewasfen, gereynigt en na behoren verforgt, door Luiden hun des verftaande.

1 x..

. De verderffelyke Goederen zullen ten eerften, met communicatie en goedvinden van den prefenten Eigenaar, Capitein Schipper of Stuurman, na behoorlyke uitfetting van Billietten, ten overftaan van twee Schepenen, en op gewoone Conditiën, pubjyk en aan den meestbiedenden moeten werden verkogt, ten profyte van de gene dewelke daar toe gerechtigt bevonden zullen werden.

X.

Wanneer de geborge Goederen, zonder merkelyk nadeel, kunnen worden bewaart, zullen defelve ten mindften een Maand of zes Weeken moeten onverkogt blyven, en Copye van den Inventaris derfelve aan den Capitein, Schipper, Stuurman of Commilfionaris, op zyn verfoek, en tot zyn kofte, ten fpoedigften moeten gegeven werden, om zyn Meesters en Reeders te kunnen toefenden, en ordre op de reclame, overneminge, als anders, te kunnen bekomen; dog wracken en ftucken van vergane Schepen, zullen ten eerften, of zoo dra mogelyk, werden verkogt en gebeneliceert.

X I.

De Rentmeefter of Water-Bailliu zal, zoo dra eenig Schip of Goederen zyn komen aandryven, geborgen, of door de Schippers uit Zee aangebragt, waar by geen Eygenaar, Capitein, Schipper of Stuurman prefent is, of zig iemant als wettig Reclamant opdoet, by Miffive of Memorie daar van kennis moeten geven aan welgemelde Heeren Gecommitteerde Raden, en authorifatie tot verkoopinge derfelve, ad opus jus habentium, verfoeken, dewelke daar op, na dat de toeftant der geborge Goederen en de omftandigheden vereyfchen, zullen disponeren.

XII.

By aldien 'er bedenking en gegronde fufpicie zig opdeed, dat de Perfoon, dewelke, zig voor Eygenaar, Capitein, Schipper of Stuurman uitgaf, het zelve niet mogt zyn, of dat een Commilfionaris niet behoorlyk, ten mindften generaal, ad Negotia, was gequalificeert, zoo zal de Rentmeefter, WaterBailliu, of zoodanigen AmbagtsHeer, by pro¬

vifie, en tot nader bevvys, zoodanig Schip of Goederen nemen onder zyn protectie directie en bewaringe; ten ware aanftonts tot zyn genoegen fuffifimte caütie daar voor wierde geprefenteert en geftelt.

XIII.

. De verkoopinge der geborge Goederen eri Koopmanfchappen zal moeten gefchieden ter plaatfe daar ze zyn geborgen, of aangebragt ten ware zulex tot merkelyk nadeel, van den Koopman, of 'tLant zoude verftrekken, eri dar het fyne ert precieufe Goederen of Koopmanfchappen waren, dewelke alsdan na de nabuurige Stad zullen getranspörteert, en aldaar verkogt werdem

XIV.

De geflrande \ in Zee gevifte en geborge Goederen, of het provenu van defelve, zullen, binnen jaar en dag, door de Eygenaars ofte hunne Geauthorifeerdens moeten werden gereclameert; of zullen anders, na verloop van dien, aan de Graaffelykheid, of Vafal, met zoodanig Regt géinveftieert, in vollen eygendom verblyven en toebehooren, zoo als van alle oude tyden is gepraétifeert en genoten ; Waar van de Rentmeefter of WaterBaiUki gehouden zal zyn j in zyn Rekeninge over dat jaar behoorlyke verantwoordinge aan den Lande te doen, met overbrenginge der noodige bewyfen en befcheyden, als den Inventaris, Koopceele, Specificatie van Vacatiën, gedane Onkoften en Verfchot, mitsgaders Quitantie der Visfers, daar zulks plaats heeft.

XV...

De Reclamanten zullen gehouden zyn, hun' eygendom aan 't geborge Schip of Goederen, binnen voorfz. tyt, na behooren te bewyfen, door Cognofcementen, Laadcedullen, Facf uuren en andere diergelyke gewoone bewysftuk» ken; en daar én boven hunne Conimifïïonariffën hunne qualiteit, by een fuffifante Volmagt, waar van aan den Rentmeefter, Water-Bailliu of Ambagts-Heer, voor d'extraditie der Goederen, een Copie Authentycq zal moeten werden gegeven buiten hun kofte; als wanneer defelve, ofte het provenu van dien, aan hen, mits ftelleride fuffifante cautie voof alle namaninge, en alvorens betalende, of afgetogen zynde, de, verdiende Vacatiën van den Rentmeefter, Water-Bailliu ^ of zoodanig Vafal , en van hunne Bediende, als mede verdere Onkosten en Verfchot, volgens de Lyfte hier agter gevoegt, ten fpoedigften zullen moe" ten werden overhandigt.

X V L

Indien het den Rentmeefter, of WaterBailliu, uit de overgegeve bewyfen en befcheyden , niet tot genoegen en na behooren bleek, dat de Reclamant, of Reclamanten van zoodanige geflrande, of in Zée geviste, Goederen, tot defelve waren geregtigt, zal de Rentmeefter, of Water-Bailliu, dezelve, met den eerften, benevens zyne confideratien , moeten overfenden en addrefferen aan

Yyyyy 3 wel-

Sluiten