Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de Methodiiche verdeeling van het Werk.

Refolütie van de Staaten van Holland, houdende verklaaring, welke Perfoonen tot. veertig Raaden der Stad Delft eligibel zyn. Den 26 September 1776. 46*9

Refolutié van de Staaten van.Holland, tot bepaaling van den ouderdom der geenen, die tot Vroedfchappen der Stad Medenblik geëligeert worden. Den 17 January 1777. 470

Refolutié van de Staaten van Holland , waar by aan veertig Raaden .of Vroedfchappen der Stad Delft word toegekend het recht, om over de verfoeken van hunne MedeLeden tot ontflag van hunne Vroedfchapsplaatfen te delibereren en te disponeeren. Den 6 Maart 1777. 471

Refolutié van de Staaten van Holland , waar by het getal der Leden van de Vroedfchap te Oudewater word gereduceert op twaalf Perfoonen. Den 24 July 1777. 472

Refolutié van de Staaten van Holland, houdende verklaring, dat tot Raaden en Vroedfchappen , te Enkhuifen admisfibel zyn perfoonen, welke ieder een Zuster ter Vrouwe hebben. Den 5 November 1778.

473

Refolutié van de Staaten van Hol/and, houdende verklaaring, dat tot Magiftraats Leden te Leiden eligibel zyn twee Perfoonen, twee Susters ter Vrouwen hebbende/ Den 20 November 1783. 473

Publicatie van Gecommitteerde Raaden van Holland, tot vernietiging van een nieuw Regeerings Reglement, te Heusden beraamt. Den 16 Maart 1787. 474

Refolutié van de Staaten van Holland, houdende bepaaling, welke Perfoonen tot Vroedfchappen te Purmerende verkiesbaar zyn. Den 14 November 1788. 475

RefoJutie van de Staaten van Holland, houdende bepaaling van de manier, die omtrent de verkiezing der Vroedfchappen te Monnikkendam, moet worden in acht genomen. Den 9 July 1789. 47<5

Refolutié van de Staaten van Holland, houdende approbatie van een Reglement op de Magiftraats - beftelling te Dordrecht. Den 7 Mey 1790. 477

Refolutié van de Staaten van Holland, betrekkelyk de verkiefmg van Vroedfchaps-Leden te Enkhuyfen. Den 11 Maart 1791.

481

Refolutié van de Staaten van Holland, raakende den tyd der inwooning van de geenen, die te Gorinchem tot Vroedfchappen verkofen worden. Den 13 July 179i. 482

Derde BOEK, zevende Titul.

Statuten en Ordonnantiën van de Univerfiteit te Leyden.

Refolutié van de Staaten van Holland , tegen het opregten van een Hoogefchool in Zee¬

land. Den 13 Juny 1761. Pag. 483

Refolutié van de .staaten van Holland, waar by een verfoek om mandament Van Revifie Pro Deo van een condemnatie van de Univerfiteits Vierfchaar te Leiden, wordafgeweefen. Den 18 Augustus 1770. 489

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by het gedrag van het Hof het welk op een Request om mandament van Arrest en Rouw Actie tegen een Lidmaat van de, Univerfiteit eene Comparitie had geordonneert, en voorts op een Obligatie, door den zeiven gepasfeert, inhoudende prorogatie van Jurisdictie, condemnatie had gedecerneert, word gejuftificeert. Den 14 Maart 1772.490

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by een verfoek om Reliëf tegen contumacieele procedures voor de Univerfiteits Vierfchaar gevoert, word afgewefen. Den 21 Mey 1774. 492

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by een Subfidie van ƒ 10,000 •: : tot goedmaaking der extraordinaire kosten by het vieren van het twee honderd jaarig JubiJe van 's Lands Univerfiteit, geaccordeert word. Den 15 December T774. 493

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by aan's Lands Univerfiteit te Leiden een jaarlyks Subfidie van zestienduyfënd Gul-. dens, voor den tyd van zeven jaaren geaccordeert word. Den 8 Mey 1776. 493

Refolutié van de Staaten van Holland, houdende verklaaring, dat het aan een Vader vry ftaat, zynen minderjarigen Zoon uit het Album Studioforum te doen royeeren, en aan het Forum Academicum te onttrekken. Den 11 October 1770*. 494

Refolutié van de Staaten van Holland, houdende verklaaring, waar de Lectores en extraordinarisProfesforenaan'sLands Univerfiteit te Leiden, te recht moeten itaan. Den 3 '7^3- 495

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by tot het oprigten en onderhouden van een Collegium Medico-Practicum in het Cecilia Gasthuys te Leyden, jaarlyks, by provifie voor tien jaaren een fubfidie van f 6:oo-: 1 geaccordeert word. Den 8 Maart 1787.

499

Refolutié van de Staaten van Holland, waar by de Profesfor B. Voor da, met toelegging van een Penlioen, van zynen Post word gehouden voor ontflagen. Den 30 January 1790. 499

Derde BOEK, agtste Titul.

Het Stapelrecht der Stad Dordrecht

aangaande.

Nihil,

q % VIER-

Sluiten