Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafel en Aanwyzinge der Placaaten, Ordonnantiën, (Sec.

Nadere Refoiutie van de Staaten Generaal, betrekkelyk zekere Condemnatie van kosten , door den Raad van Rraband ten lasten van den Advocaat Fiscaal van Braband, uit zyn privé beurfe gedecerneert. Den 27 April 1769. 668

Refoiutie van de Staaten Generaal, houdende verklaaring, dat de Griffier van'sBosch niet mag prreadvifeeren in een zaak, waar in zyn Zwager fchoon hetZwagerfchap, door den dood van de Vrouw is afgeftorven, geintresfeerd is. Den 20 April 1770. 669

Refoiutie van de Staaten Generaal, waar by een verfoek van Revifie pro Deo van eene Sententie van den Raad van Braband , werd afgewefen. Den 8 Juny 1770. 669

Refoiutie van de Staaten Generaal, waar by gepermitteert word, om de ordinaris Gerechtsdagen , en andere Gerechtelyke Vergaderingen van hec Leenhof van Valkenburg, te Maanricht te mogen houden. Den 19 February 17/1. 670

Waarfchouwing van den Raad van Braband, tegen het employ van Notarieele Attefla. tien of extra Judicïeelé Certificatien, in zaaken voor de Gerechten in de Meyerye van 'sBofch Den £ December 1776". 670

Refoiutie van de Staaten Generaal, houdende een Generaal Reglement op de Revifien der Sententien en Dispofitien van de Rechters in de West - Indifche Colonien. Den 13 January 1778. 671

Vyfde BOEK, vyfde Titul.

Raakende de Crimineele Justitie en Rechtsvordering.

Placaat van de Staaten Generaal, raakende het decerneeren van Bannisfementen door de Rechters in de Generaliteit. Den 15 April 1761. 675

Refoiutie van de Staaten Generaal, waar by Brieven van vrygeleide worden geaccordeert aan iemand, die wegens een manflag by Edicte in perfoon gedagvaard was, met permisfie, om per Procuratorem defenfie te doen. Den 27 January 1765. 676

Refoiutie van de Staaten Generaal, waar by verklaard word, dat Schepenen van Bergen op Zoom, in cas Crimineel Scheepenen van Moerftraaten adfifteerende , wegens reys- of andere kosten niets ten lasten der zelve Heerlykheid mogen vorderen. Den 20 Mey 1763. 677

Refoiutie van de Staaten van Holland, op een verzoek van Bailliuw en Leenmannen van Kennemerland, om zeker perfoon wegens een geweldige braak en diefftal befchuldigt zynde, buiten een ordinair proces voor een goed ge al van jaaren ten kosten van den Lande te mogen confinee-, ren. Den 2 December 1763. 678

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar

by gewettigd word de Competentie van. het Hof in een crimineele zaak, voortfpruitende uit een civile zaak voor den Hove geventileerd. Den 6 December 1764. 678

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by de Bailliuw van Texel, wegens ouderdom en zwakheid, word gequalificeert, om in zekere Crimineele Procedures een ander te qualificeeren. Den 4 September 1766. 682

Refoiutie van de Staaten Generaal, houdende bepaling, door vvien de kosten van 't confinement, gedecerneert tegen Vagebondeerende Perfoonen , gedragen moeten worden. Den 17 April 1767. 683

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by het Hof onbevoegd verklaard word, om de Verhooren , voor den Rechter ter eerfier inflantie gevallen, in zaaken, waar in crimineelyk, extraordinaris en op confesfie geprocedeert is, van den zeiven Rechter te requireeren. Den 11 Augustus. 1768.

684

Refoiutie van de Staaten Generaal, op een verzoek toe intrekking van een Mandament van Reformatie van een crimineel Vonnis van Schepenen van Tilburg door den Raad van Braband verleend. Den 4 November 1771. 685

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by een verzoek van Bailliuw en Schepenen van 's Hage, om zes Gevangenen buiten proces tot 's Lands kosten te confineeren, word afgewezen: — En voorts vernieuwd het gedecerneerd Commisforiaal toe het revideeren der Crimineele Ordonnantie. Den 8 Mey 1773. 686

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by Commisfarisfen benoemd worden toe hec revideeren der Crimineele Ordonnantie. Den 16" December 1773. 686*

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by zeker crimineel Vonnis van Leenmannen van de Nyenburgen word vernietigt; en de cognitie van die zaaken op nieuw gedelegeert aan den Hoogen Raad. Den 13 January 1774. 687

Refoiutie van de Staaten van Holland , op hec verfoek van zeeker Perfoon , die uit de Gevangenis ontvlugt, en tegen zyn Bannisfement te rug gekomen was, ten einde zig voor het Hof in Gevangenis te begeven en aldaar zyn zaak te doen onderzoeken. Den 18 November 1774. 688

Refoiutie van de Staaten van Holland, waar by aan den Bailliuw van de Nyenburgen gepermitteert word de detentie kosten van zekeren Gevangenen wiens zaak aan den Hoogen Raad was overgebragt, in rekening te mogen brengen. Den 17 Maart 1775- ; 695

Infbuctie en Reglement voor den Drosftard van den Hove. Den 5 Mey 1775. 691

Reglement en Inftructie voor de Dienaars van den Procureur Generaal over Hol.

land,

Sluiten