is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behelfende de Placaaten &c. tegen alle vreemde dienften te Water, 95

ingekoomen, of die in plaats van geftorven of gedeferteerde Manfchap, of om andere reedenen, by hec Collegie ter Admiraliteit van bet Quartier, agter volgende onfe Refoiutie van den 1 r October 1759, zyn gepermitteert, in Scheepsdienst te neemen, of met de Scheepen te vertrekken.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie koome te praetendeeren, of onder pretext van geen kennis gekreegen te hebben van deefe onze ordre , oorfaake hebbe, hem te ontfchuldigen, ordonneeren en beveelen wy wel expresfelyk, dat de Vrouwen of naaste Vrienden van de geenen, die aireede vertrokken zyn, teneinde voorfchreeve, gehouden zullen weefen, den zei ven van den inhoude van deefe te waarfchouwen, aangefien v/y tot deefer Landen dienst verftaan, dat deefe onfe Ordonnantie punctueelyk agtervolgt en onderhouden zal worden, zonder eenige conniventie of disfumulatie. Ontbieden en verfoeken daar

omme de Heeren Staaten, Stadhouder, Gecommitteerde Kaaden en Gedeputeerde' Staaten van de refpective Provinciën, en allen anderen Officieren en Jufticieren van defelve Landen, dat ze deefen onfen Placaate van ftonden aan alomme doen verkondigen, publiceeren en affigeeren, ter plaatfe daar men gewoon is foodanige publicatie en affixie te doen; lasten en beveelen voorts de Raaden ter Admiraliteit, de Advocaat en Fiscaal mitsgaders allen Admiraalen, Vice- Admiraalen, Capiteinen, Officieren en Bevelheberen, als me. de Commisfarisfen en Commifen ter Recherche, zoo in de Zeegaaten , als elders, den inhoude van deefen onfe Placaate te agtervolgen, en te doen agtervolgen, proccdeerende en doende pro. edeeren tegen de Contraventeurs van dien, zonder eenige oogluikinge, disfimulatie of verdrag, want wy fulks ten dienfte van den Lande bevonden hebben alfoo te behooren.

Aldus gedaan en gearrefteert ter Vergaderinge van de hooggemelde Heeren Staaten Generaal. In 's Gravenhage den 21 Mey 1777.

(Was geparapheertf)

Fr. W. van AYLVA, vt.

(Qnderflond,)

Ter ordonnantie van defelve.

(Was geteekendf)

H. F A G E L.

Zynde op het fpatium gedrukt het Cachet van haar Hoog Mog. op een rooden Ouwel overdekt met ecn Papiere Ruyte.

3-

Publicatie van de Staaten Generaal, tot in-

' terpretatie van het Placaat van 21 Mey 1777 •> tegen de vreemde dienflen te Water geëmaneert. Den 11 December 1777.

De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden; Allen den geenen die deefen zullen fien of hooren leefen, falut; Doen te weeten: Nademaal aan ons voorgekomen is, dat eenige bedenkingen, entwyffelingen zyn ontïraan, omtrent het verihnd van ons Placaat, op den 21 Mey deeCes jaars geëmaneert tegens de werving hier te Lande voor vreemde Dienften, en tot revocatie van alle Ingezeetenen deefer Landen die zig in vreemde dienften hebben laaten gebruiken.

Zoo is 't, dat wy, tot meerder verklaaring van onfe intentie, hebben goedgevonden , aan allen en een iegelyk by waarfchouwing kennis te geeven; dat de letter van ons voorfchreeve Placaat van den 21 Mey deefes jaars ten duidelykften meede brengt, dat niemand zig zal mogen verfhouten eenig Volk, van wat qualiteit ofce van wat Natie het zy, buiten expres confent yan zyne Doorlugtige

Hoogheid of van de Collegien ter Admiraliteit van het Quartier, te huuren, aan te neemen, of te animeeren dire&elyk of indirectelyk tot vreemde Dienften, zoo ten Oorloge als ter Koopvaardye en Visfcheryen ter Zee, of defelve, ten voorfz. einde onder den naam van Pasfagiers of andere benaaming te tranfportee* ren; dat alle Overtreeders van dit verbod zullen verbeuren drie honderd guldens voor ieder Perfoon, die buiten confent of permisfie van de Admiraliteit van het Quartier aangenoomen en gebuurt zal zyn, en zulks offchoon zoodanig een Perfoon bereids mogte vertrokken zyn, en daarenboven arbitrairlyk te worden gecorrigeert, naar exigentie van zaaken.

Dat wyders in conformiteit van het Placaat van 28 February 1701, by het laatst geëmaneert verbod expresfelyk gerenoveert, alle die geenen, welke tegens het verbód in of tot eenige vreemde Dienften gehuurt of aangenomen