is toegevoegd aan uw favorieten.

Groot placaatboek, vervattende de placaaten [...] van de Staaten Generaal [...] en van de [...] Staaten van Holland en Westvriesland; mitsgaders van de [...] Staaten van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behelfende verfcheide Placaaten, raakende Contrabanden, &c. 123

13. Placaat van de Staaten Generaal, houdende

verbod van Uitvoer van al het geen tot den Aan* bouw-van Scheepen nodig is, en van het overbrengen van volbouwde Scheepen. Den 1 Maart 1793.

De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden : Allen den geenen die defen zuilen zien of hooren lefen, falut,, doen te weeten: Dat wy, na voorgaande deliberatie en ingenomen Advis van eenige Gecommitteerden uit de refpeélive Collegien ter Admiraliteit, hebben goedgevonden te ftatueeren en te verbieden, gelyk wy ftatueeren en verbieden mits deefen, den Uitvoer van al het geen tot den Aanbouw van Scheepen noodig is, ook het overbrengen van Volbouwde Scheepen, welke de Republiek niet min als de Materiaalen, om defelve aan te bouwen, noodig heeft, in Vreemde Handen, en by gevolg het Verkoopen en Leeveren van Scheepen aan anderen, als Inwoonderen van deefe Landen, of ook het inkoomen en ontvangen derfelve voor reekening van Vreemden, op de pcene by het Placaat tegens den Uitvoer van de verboden Goederen gefield.

Des dat zoo wel de geene, welke overtuigd zal worden, eenig Schip wetens aan, of voor Vreemden verkogt te hebben, als die, welke het zelve voor reekening van anderen, als Inwoonderen van deefen Lande, zal hebben ingekogt en ontvangen, zal verbeuren het Schip, het welk hy aan of voor Vreemden zal hebben verkogt of ingekogt, en daar en boven de dubbelde Waarde van dien, of indien het Schip zelfs niet mogt weefen agter-

haalt, de drie dubbelde Waarde van het Schip.

Verklaaren mede voor nul en van geener waarde alle Verkoopen, Alienatien, Leeningen of Verhuuringen van Scheepen, in fraude van dit Verbod, voor dato van de Publicatie van het zelve gedaan.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude mogen prsetendeeren, ontbieden en verfoeken wy de Heeren Staaten, Erfftadhouder , Gecommitteerde Raaden en Gedeputeerde Staaten van de refpeélive Provinciën, en alle andere jufticieren en Officieren van defelve Landen, deefen onfen Placaate van ftonden aan alomme te doen verkondigen, publfceeren en affigeeren in alle Plaatfen, daar zulks noodig weefen zal, en men gewoon is zoodanige publicatie en affixie te doen.

Lasten en beveelen voorts de Raaden ter Admiraliteit, de Advocaaten Fiscaal en den Procureur Generaal, en alle andere Officieren , Rechteren en Jufticieren van deefe Vereenigde Nederlanden, deefen onfen Placaate te agtervolgen en doen agtervolgen; procedeerende en doende procedeeren tegens de Overtreeders van dien, zonder eenige gratie, faveur, disfimulatie of verdrag, dewyl wy het zelve alfoo ten dienfte van den Lande bevonden hebben te behooren.

Aldus gedaan en gearrefteert ter Vergadering van Hooggemelde Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden in 's Gravenhaage den 2 Maart 1793.

(Was geparapheert f) W. van C I T T E R S , vt. (Onderftondf) Ter ordonnantie van defelve (Geteekent,)

Zynde op het fpatium gedrukt het Cachet van haar Hoog Mogende op een rooden Ouwel, overdekt met een papiere Ruyte.

H. F A G E L,

JPZu-