Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

Placaaten. i. Boek. 9. Titul.

iemand anders te openbaaaren, en op alle raogelyke wyfü tc zorgen, dac daar van niec hoegenaamd, geopenbaard worde, cn wyders, om wanneer zy nodig oordcelen eene Commisfie te benoemen, van defelve den Eed van Secrecesfe af te neemen: gelyk wy meede goedgevonden hebben cn vcrltaan, dac de voorfchreeve door ons gefielde Commisfien tc Amiterdim cn Rotccrdam aan de Magiftraaten dier Steden respcelivelyk by Eede zullen beloo-

18. Placaat van dc Staaten Generaaltegen bet

reizen en trekken van Perfoonen uit en naar het Franfch Gebied, anders dan op den voet en onder de bcjr.'dingtn , Ir ceder daar by verweid. Den 1 November 1794.

"l^Ve Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Allen den geenen die deefen zullen zien of hooren leezen, falut: Doen te weeten, Alfoo wy geïnformeerd worden, dat het reifen en trekken van veele Perfoonen uit en naar het Franfche Gebied, en in het byfonder uit en naar dc Scecdcn enPiaatfen door de Franfchen tegenwoordig geoccupeerd wordende, thans zeer fterk in zwang gaat, en dat die Perfoonen meestal langs hec Fronticr van Staats - Braband , mee faciliteit konnen binnen komen of uittrekken, zonder niet alleen daar toe van onfent wegen eenige permisfie bekoomen te hebben, maar zelfs op vertoon en onder beneficie van Paspoorten, hun daar toe van de Franfche zyde gegeeven; dat ondertusfehen te vreefen is, dat uit dusdanige onbepaalde toelaacing van heen en weder tc trekken, eene zeer fchadelyke Correspondentie met den Vyand of desfelfs Adherencen, tot nadeel van den Scaac en desfelfs Ingefecenen zoude kunnen ontdaan:

Zoo is 't, dat wy, op het voorbeeld van het geen daaromtrent in vorige tyden en Oorlogen gepraclifeerd is, daar in willende voorfien op eene wyfe, waar dooraandeeene zyde die kwade en verderifelyke pradtyequen geweerd, en aan den anderen kant aan die geenen, welke zonder eenig verkeerd inzigt, maar om wettige redenen verlangen naar of uit 's Vyands Land, of de Steden en Plaatfen, door hun geoccupeerd wordende, te gaan of binnen te koomen, de geleegenheid daar toe niet werde benomen, hebben goedgevonden,

1 na deliberatie mei: den Raad van Staate der / Vereende Nederlanden, te ordonneeren en te fhtueeren, gelyk wy ordonneeren en ftaI tueeren by deefen:

Eerfteiyk, dat niemand, zonder onderfcheid van wat flaat, qualiteit of conditie hy zy, uit 's Vyands Land, of de Steden en Plaatfen, door defelve thans in de Oostenrykfche Nederlanden, of onder het Gebied van den SkM geoccupeerd wordende, za! vermogen binnen de Republicq, hec zy in eene der Provinciën, hec zy in de Generaliteics Landen te koomen, en zulks langs het geheele Frontier tusfchen de Schelde en den Rhyn , zon der voorzien te zyn van behoorlyke Brieven van Paspoort van ons, of van den Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden, of van Zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nasfau.

Dat ten dien einde alle Perfoonen, welke zouden verlangen, om van buicen langs den gemelden weg binnen de Republicq te koomen , zig om zoodanig Paspoort vooraf zullen moeten addresfeeren aan ons, of aan voornoemden Raad van Staate, of aan Hooggemelde Zyne Hoogheid, met opgave van hunne Doop- en Familie - Naam , Woonplaats, Qualiteit, Bediening of Kostwinning, en van de Perfoonen, welke zy in hun Gevolg mogten hebben, en by voeging in het korte, om wat zaake zy begeeren binnen te koomen, en waar ter plaatfe zy die meenen te verrigten, en voor hoe lange zy het zelve Paspoort verfoeken , om als dan met goede kennisfe van

zaa-

Gedaan in den Hage onder het Klein Zegel van den Lande den 21 Maart 1794.

(Onderfond P) Ter ordonnantie van de Staaten.

(Was geteekent,)

A. J. R O Y E R.

ven te fecreteeren, welke Perfoonen eluci1 datie van hun zullen hebben verfogt, zoo

wanneer de voorfz. Perfoonen verlangen, dat

die zal worden gefccrcceerd.

En een einde niemand hier van ignorantie ! zal kunnen pnetendeeren, gelasten wy, dat i deefe alomme zal worden gepubliceert en ge! atligeerc, eer plaatfe daar men gewoon is puj blicatie en aJIixie te doen.

Sluiten