Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Placaaten tegens feditieufe' Perfuönerh

Ai

des noods de vereifchte fterke hand te bieden.

' En zal Extract deefer gegeeven worden aan

15^

Èffolatie van'de Staat eri van Holland., hoÈdende aanfehryving aan de respective BatlfttiWék en Hooge Vierfchaaren, om de Proces ■ ftukkth tegen Belhamels en Aanftokers $an Oproer, alvoorens te fententièeren, dan Gecom/nittiw::'-: Raaden te doen toekomen. Den 8 February 17850

Ontfangen een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raaden, gefchreeven alhier in den Hage op heeden, houdende een dubieteithun voorgekoomen, nopens hun Edele Groot Mogende intentie by hoogstderfelver Refoiutie van den 31 January laastleeden, of alle de Belhamels en Opftookers, reeds door de Bailliuwen van fommige Diftriéten geapprehendeerd, naar herwaarts moeten overgebragt worden, dan of de ordre tot die overbrenging bepaalt is tot de zulken, die wegéns het Officie Fiscaal in detentie mogten geraaken; fuppediteerende daar omtrent hunne confideratien 5 als mede tot een aanfehryving aan de Bailliuwen en Hooge Vierfchaaren, om alle de ftukken, voor te fententièeren, aan de Heeren Gecommitteerde Raaden over te zenden , ten einde en voorts als breeder in de navolgende Misfive is vermeld*

Edele Groot Mogende Heeren!

Naardien ons eenige dubieteit is voor- gekoomen nopens U Ed Groot Móg. intentie by hoogst derfelver Refoiutie van den 31 January jongstleeden, daar in beftaande, of UEd Groot Mog. ook alle zodanige Belhamels en Opftookers, die reeds door de respective Bailliuwen van zommige Diftriéten geapprehendeert mogten zyn, na herwaarts over gebragt begeeren, dan of de ordre tot de te doene overbrenging bepaaldelyk de zodanige concerneert, welke nog niet in apprehenfie zouden weefen genoomen, maar van weegens het Officie Fiscaal in detentie zouden mogen geraaken.

Zoo hebben wy gemeend ons dienaangaande nader aan UEd Groot Mog. te moeten addresfeeren, en UEd. Groot Mog. teffens in overweeging te geeven, of in allen gevallen de belangens der . Juftitie niet eenigermaaten, vorderen, dat op plaatfen, alwaar de Bailliuwen zig van hunnen pligt kwyten, de Judicatuure gelaaten worde aan den ordinaris en competenten Rechter, daar men ook de getuigen, beter dan hier, kanbyde hand hebben, en de Gevangenen tegen defelve met minder moeiten en omflag, dan wanneer zulks hier gedaan werde, zoude IX. Deel.

kunnen confronteeren; behalvën dat hét te voorfien is, dat het getal der gederj> neerdens welligt zoo groot zoude kunneri worden, dat het onmogelyk zoude weefen, defelve ieder affonderlyk op daar toe gefchikte plaatfen te doen bewaaren.

Wy neemen egter de vryheid, orri indien UEd. Groot Mog. deefe eonfide* ratie zouden gelieven te gouteeren, alé dan, op eene expresfe daar toe gedaané pröpofitie van den Advocaat Fiscaal, ver der aan UEd. Groot Mog. in overweging te geeven, of niettemin aan allé respective Bailliuwen, door welke eenige van de gemelde Belhamels en Aan* ftookers geapprehendeert zyn, gelyk meede aan de Hooge Vierfchaaren vari derzelver Diftriéten, door UEd GrooÊ Mog. niet eene foortgelyke aanfehryving zoude kunnen worden gedaan; als hoogst defelve aan den Hove van Holland hebben afgefondén gehad met relatie tot den befaamden Brakel, ten dien einde nament-4 lyk, dat de voorfz. Bailliuwen ên Hooge Vierfchaaren gehouden en verpligt zou* den weefen, om alle de ftukken, alvoo* rens 'er gefententieerd wierd, aan Gecommitteerde Raaden te doen toekoo* men, om daar op te verneemen de Con* deratien van den Advocaat Fiscaal.

Waar meede

Edele Groot Mog. Heeren! zullen wy God Almagtig bidden UEdele Groot Mog. te willen houden in zyne heilige proteétie. Gefchreeven in den Hagë den 8 February 1785.

(Onderfond,)

UEdele Groot Mog. Dienstwilligerk 1

De Gecommitteerde Raadeti van de Staaten van Holland g en Westvriesland,

(LaagerftondP)

Ter ordonnantie vah defelve,

(Geteekend)

R» van Spaan* 3Ö ' Waar

de voornoemde Heeren Gecommitteerde Raaden , en den Advocaat Luyken voornoemt* tot derfelver narigt réspeétive.

Sluiten