Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 7 8 3-

N A E M L U S T

DEH TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DiCHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEG E N.

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van Siagtmaend 1766.

BESCHERM HE ER EN:

1 j)., Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raedinde

Vroedfchap en Schepen'; mirsgaders Griffier der Stad Leyden; enz. enz.

De7Wel - Edele' Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Adr. Z. Raed en Schepen der Stad Leyden; enz enz. 7. 10. 1772. ',r. , ... . .

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Hieronymus van der Marck, Kaed en Schepen, thans Hoofdofficier der Stad Leyden; enz. enz. 10. 11. 1773.

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde Heer Mgidius Gillisfen, Doctor en Hoogleeraerinde H. Godgeleerdheid, aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 27. 1. «779*

HOOFDLEDEN -BESTUURDERS:

Cornelis van Hoogeveen, Junior, te Leyden. II. 11. 1766.

Cornelis Heyligert, te Leyden. tl. n. 1766.

Pieter Vreede, Koopman te Leyden. 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Procureur te Leyden. 8. 5. 1771:

Jan de Kruyf, te Leyden. 11. IU 1776. v

Mr Cornelis Pieter Chastelein, Secretaris van des Univerfiteits Viertchaer te Leyden, Schout van Leyderdorp, en Rentmeefter van het Capittel ten Hoogelande, Memorien en Getijden Goederen, te Leyden. 28. 4. 1776.

Mr. Joost Romswinckel, Raed in de Vroedfchap en Schepen der Stad Leyden. 29. 5- 17*»2-

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldemer, Advocaet te Leyden. 29. 5. 1782. Jan Paarnv, A. L. M. & Philofoph. Doctor, te Leyden. 29. 5. 1782.

M'E DEBE STUURDERS:

Hendrik Alhert Schultens, Hoogleeraer in de Oofterfche Taelen aen 's Lands

Hooge Schoole te Leyden. 4. 5. 1780. Adrianus van Asfendëlft, Predikant te Leyden. 30. 5. 1781. Chriftiaan Retman, Predikant bij de Lutherlche Gemeente te Leyden. 15. 5.

1782. Q

Johannes Verfchuur, der Medicijnen Docter te Leyden. 4. 0. 1763.

A MEDE-

Sluiten