Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1789.

NAEM L J ST

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEG EN.

Opgerecht binden Lk yden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

BESCHER M HEEREN:

JQ) 9 Wel Ed. Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud - Raed

in de Vroedfchap en Schepen; mitsgaders Griffier der Stad Leyden;

enz. enz. 7. 10. 1772. De Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Oud-Raed

in de Vroedfchap en Oud - Schepen der Stad Leyden, enz. enz.

7. 10. 177».

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde Heer Mgidius Gillisfen, Doétor en Hoogleeraerin de Godgeleerdheid ,aen'sLands Hooge Schoole te Leyden; enz. euz. -27. 1. M779,

De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Alben Schuit ens, Hoogleeraer in de Oofterfche Taelen aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 19. 5 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andreas Cunaus, Oud ■ Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen , thans Secretaris van de Rekenkamer der Stad Leyden; 19. 5. 1784.

HOOFDLEDENknBESTUURDERS

Cornelis van Hoogeveen , Junior, te Leyden. 1 r. n. 1766.

Cornelis Heylzgert, te Leyden. 11. 11. 1766.

Pieter Preede, Koopman te Liere. 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Oud Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaer van Rhijnland, te Leyden. 8. 5. 1771.

Mr. Jan de Kruyff, te Leyden, 8. 5. 1771.

Mr. Joost Romswwtkeï, te Leyden, 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gyshert Heldcwier, Oud-Raed in de Vroedfchap der Stad Leyden, te Brusfel 29. 5. 178*.

Jan Paauw, A. L.M, & Philofoph. Doctor, te Leyden. 29.5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Cezewyn Jan Loncq, te Leyden. 11. 5. 1786. Mr. Jacoö Aarnout Cttgnetr, te Leyden. 23. 5. r '-"87Mr. Pieter Fromans, Oud- Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen der Stad Leyden. 7. 5. 1788. ■D'amtl Hovens, Leeraerder Doopsgezinden te Leyden. 27, 5. ijüy.

B UITEN 6 EWOO NE MEDE BE STUURDERS:

Arnoldus Soek, Operateur, Heel en Vroedmeester te Leyden, 27. 5. 1789.

Chrifiiaan Rttman, Predikant bij de Luterfche Gemeente, te Leyden af- 5- '789. >

Petrus van der Br eggen Paauw, Leeraer bij de Remonftranten te Leyden. 27. 5. 1789.

Comelius Nozeman„ Leeraer bij de Remonftranten te Leyden,

ME-

Sluiten